In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wil je grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kun je de gemeente vragen om het bestemmingsplan te veranderen. Je kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan veranderen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een kantoorpand in een woonwijk. Voor kleinere projecten vraag je een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kun je de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer je in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan aanpassen

Je vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met jou eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan aanpassen

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

Je kunt je aanmelden om op de hoogte te blijven van bestemmingsplannen in jouw buurt(externe link)

 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan en maakt dit bekend in het huis-aan-huisblad en op MijnOverheid.nl(externe link).
 • Je kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.
 • Binnen zes weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt, kun je jouw mening geven.
 • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
 • Wil je nog steeds dat het bestemmingsplan wordt aangepast? Dan kun je binnen zes weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, beroep aantekenen. Dit doe je bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat moet ik meenemen?

Om duidelijk te maken waarom je het bestemmingsplan wilt aanpassen, geef je bij jouw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

 • Een omschrijving van jouw bouwplannen.
 • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie.
 • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
 • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wil je daarna gaan bouwen? Dan heb je nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraag je aan via Omgevingsloket(externe link).

Wijzigingen procedures bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.  

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Zo wordt het overzichtelijker en eenvoudiger. Vanaf dan is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan voor in de plaats komt. De gemeente moet overal omgevingsplannen volgens de nieuwe planopzet maken.

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (31 december 2023) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Of een beheersverordening vaststellen. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Werkwijze tot 1 januari 2024

De datum van inwerkingtreding lijkt ver weg, maar er is een lange voorbereiding nodig voordat een ontwerpplan klaar is en ter inzage kan. De planfase vooraf aan een ontwerp is de conceptfase. Het conceptplan is de eerste versie van een plan dat wij van een initiatiefnemer ontvangen. Conceptversies van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, die na 1 juli 2023 worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling. Vanaf die datum moeten dat concepten zijn voor een omgevingsplan, zoals bedoeld onder de Omgevingswet.

Voor plannen die tijdig als concept zijn ingediend, doen wij ons uiterste best om voor 31 december  2023 een ontwerpplan ter inzage te leggen. Een garantie daarop kunnen wij niet bieden, omdat diverse factoren bepalen of die datum ook gehaald kan worden. Denk daarbij aan de kwaliteit van het aangeleverde concept, de snelheid en kwaliteit in gevraagde aanpassingen, snelheid in het advies van de provincie, beschikbare capaciteit van de gemeente, complexiteit van het plan, eventueel benodigde overeenkomsten, etc.

De voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan zijn:

 • er is een principeverzoek ingediend voor het initiatief en daarop heeft het college van burgemeester en wethouders een positief principebesluit genomen;
 • het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
 • de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de daarbij benodigde onderzoeksrapporten;
 • het conceptplan is uiterlijk 1 juli 2023 ingediend.

Werkwijze na 1 juli 2023

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Als voor jouw plan geen bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer kan worden gemaakt en een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een andere passende wijze. Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden voor jouw initiatief. Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact met ons op.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Overleg op tijd

We kunnen de verschillende opties en mogelijkheden met je bespreken. Zorg ervoor dat je op tijd met de gemeente overlegt.

Procedure omgevingsvergunning verandert

Let op dat de procedure voor een omgevingsvergunning ook verandert. De uitgebreide procedure wordt  anders. Er komt meer nadruk op het werk vooraf (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 

Een vergunningaanvraag die vóór 1 januari 2024 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe wetgeving (Omgevingswet).

Klik hier voor meer informatie(externe link) of neem contact op met de gemeente.