Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de bouw van maximaal 33 woningen op de plek van het voormalige paardenentrainement aan de Dwarsvaartweg 6 in Noordwolde. De locatie wordt al een lange tijd niet gebruikt en de bebouwing is vervallen. De ontwikkelaar van de grond, Zwanenburg Projecten, vroeg het college van B&W naar haar standpunt. Het college wil graag dat er op deze plek woningen komen, omdat de woningnood nog steeds erg groot is.

Wat is het plan?

Ontwikkelaar Zwanenburg Projecten heeft een concept plan voorgelegd aan de gemeente voor de ontwikkeling van de grond. Zwanenburg Project wil op het perceel meerdere type woningen bouwen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, jonge gezinnen en senioren. Het plan biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de locatie te verbeteren en het perceel weer te gebruiken. Het is daarnaast een mooie stap in het uitbreiden van het woningaanbod in Noordwolde, met name voor starters en senioren. Daarom heeft het college een positief besluit genomen.

Hoe gaat het nu verder?

Voor woningbouw op deze plek is een nieuw bestemmingsplan nodig. Ook moeten de ontwikkelaar en de gemeente afspraken maken, onder andere over hoe de nieuwe woningen passen bij de omgeving en hoe de toegang naar de weg eruit komt te zien. Daarnaast is de samenstelling van de type woningen een belangrijk onderdeel. Het college wil dat er in het vervolg van het project nadrukkelijk aandacht is voor de doelgroep van de woningen en de verbinding met het centrum van Noordwolde.

De ontwikkelaar werkt het plan de komende periode uit. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna is een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van de woningen.