Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de Najaarsnota 2021 en de  Begroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Door extra geld uit Den Haag is het verwachte tekort over 2021 met € 1,7 miljoen naar beneden bijgesteld en is de begroting positiever dan in het voorjaar werd gedacht. Naast het inzetten van extra geld voor het Sociaal domein zet het college de komende jaren geld opzij voor onverwachte zaken.

In de Programmabegroting 2022-2025 staan de plannen die de gemeente voor de komende jaren heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. De gemeente verwacht in 2022 op een begroting van ruim € 82 miljoen ongeveer € 100.000 over te houden. Eerder verwachtte Weststellingwerf nog een tekort van € 2,2 miljoen.

Stabiele woonlasten

Het college heeft  beloofd om de woonlasten in Weststellingwerf zo stabiel mogelijk te houden. Voor 2022 blijft de stijging van de totale woonlasten beperkt. De rioolheffing stijgt licht doordat de gemeente maatregelen moeten nemen door de klimaatverandering. De onroerende zaak belasting (OZB) wordt alleen met een inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing blijft gelijk aan dat van 2021. 

Extra geld vanuit Den Haag, maar nog veel onzekerheden

De Nederlandse gemeenten vragen al een tijd lang meer geld van het Rijk. De gemeenten vinden namelijk dat ze te weinig geld krijgen voor de uitvoering van de taken voor Jeugd en Wmo. In 2022 krijgen de gemeenten nu extra geld van het Rijk. Wethouder Financiën Jack Jongebloed: "We moeten voorzichtig blijven. We leven in een onzekere tijd en er komt de komende jaren nog veel op de gemeente af. Denk alleen maar aan de Omgevingswet en de eventuele acties uit het klimaatakkoord. Daarom moeten we grip op onze uitgaven krijgen en houden. We blijven ook aandacht vragen voor voldoende geld uit Den Haag".

Weststellingwerf blijft investeren

Naast extra geld voor het Sociaal Domein en het reserveren van geld voor de onverwachte zaken, blijft Weststellingwerf investeren. De gemeente investeert in een gezonde en vitale toekomst voor al haar inwoners. Duurzaamheid staat daarin centraal. Daarnaast gaan de projecten uit het Dynamische Investeringsprogramma en de Regiodeal Zuidoost Friesland onverminderd door. Dit zijn projecten zoals Centrum Wolvega, Fietspad langs De Linde, herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse en de Lycklamaweg in Wolvega, Bestemming Noordwolde en Bestemming Wolvega.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022-2025 in de raadsvergadering op 8 november 2021. De Programmabegroting 2022-2025 is te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl.