Op vrijdag 16 april presenteerde gedeputeerde Sietske Poepjes de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe Friesland de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken. “De RES 1.0 geeft handvatten om in gezamenlijkheid aan de verdere uitwerking te werken. Dat doen we door samen te werken vanuit draagvlak en van onderaf. ‘Mei-inoar, mei de mienskip’, want draagvlak op de lange termijn is essentieel om de energietransitie te laten slagen”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. 

De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Samen hebben zij de Friese ambitie geformuleerd om 3 terrawattuur elektriciteit duurzaam op wekken in 2030. Hiermee zorgen we als provincie voor een schonere toekomst voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties en Liander, heeft meegedacht. 

Friese gezamenlijke ambitie

Friesland is nu al de provincie met de meeste lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Als energieregio zetten we in op wind en zon volgens de zonneladder. Dat betekent dat zonne-energie op daken in bebouwd gebied de voorkeur heeft. Pas daarna komt onbebouwd gebied in beeld waarbij oog is voor het landschap en de Friese trots. Met de plannen uit de RES 1.0 levert Friesland een bijdrage die haalbaar, betaalbaar en realistisch is. Samen met de inwoners en van onderop, waarbij de opbrengsten lokaal behouden blijven.

Over de Regionale Energiestrategie

Wereldwijd hebben we afspraken gemaakt om ons klimaat te beschermen. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. We doen dat onder andere door de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken. Daarvoor gaan we energie besparen en duurzaam opwekken. Om dit te bereiken, is Nederland verdeeld in dertig regio's die allemaal een eigen Regionale Energiestrategie (RES) maken. Friesland is een van deze regio’s. 

Klik hier voor meer informatie over de RES-Fryslân. Of bekijk de video over RES-Fryslân