Inwoners van Weststellingwerf, verenigingen en organisaties zitten vol ideeën om het leven in de buurten, wijken en dorpen nog fijner te maken. Daar zijn we blij mee! Want samen werken we aan een mooi Weststellingwerf.

Goed idee, de gemeente denkt graag mee

De gemeente vindt eigen initiatief belangrijk en de inzet van onze inwoners waarderen we zeer! Waar we kunnen, helpen we graag.

Meld hier je idee aan

Wat kan de gemeente voor jou betekenen?

De gemeente kan meedenken of advies geven over de aanpak, de manier waarop je anderen erbij betrekt en welke organisaties je verder kunnen helpen. Soms is een financiële bijdrage nodig om een idee verder te brengen. In dat geval is er bijvoorbeeld het fonds voor dorpen en wijken  van de gemeente. Met geld uit dit Dorpenfonds ondersteunen we initiatieven van inwoners.  Maar we hebben ook kennis van de mogelijkheden van andere overheden en fondsen.

Informeer de gemeente

Loop je ergens tegenaan, wil je weten of het idee haalbaar is en wat de gemeente voor je kan betekenen, vul dan je gegevens in en licht je idee toe via het aanmeldformulier. Door het formulier in te vullen hebben we alvast je contactgegevens en een beeld van je idee. Na het versturen van het formulier zoeken we binnen 14 dagen contact.

Wat doet de gemeente met mijn idee?

De gemeente wil graag weten wat de bewoners bezighoudt. Het idee dat je met ons deelt, geeft ons daar een beeld van. Door je idee kenbaar te maken, kunnen we hier samen met jou over nadenken. Als we je idee hebben ontvangen kijken we bijvoorbeeld of

 • het idee aansluit op ideeën van andere bewoners, organisaties of gemeentelijk beleid en we deze met elkaar kunnen verbinden;
 • er een rol  voor de gemeente is en wat deze kan zijn om het idee verder te brengen;
 • er voldoende draagvlak voor het idee is;
 • we advies kunnen geven over de vervolgstappen om tot een meer uitgewerkt plan te komen;
 • er ook geld beschikbaar is.

De ervaring leert ons dat  elk idee zijn eigen aanpak vraagt. Ook is het belangrijk om te weten dat de gemeente het idee niet als vanzelfsprekend van je overneemt. De mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie en onze medewerkers zijn beperkt. Maar door de deskundigheid  en creativiteit van jou te bundelen met de ervaring en mogelijkheden van de gemeente, verwachten we veel te kunnen bereiken.

Van idee naar uitvoering

Nadat je het idee hebt aangemeld, kijken we of en hoe de gemeente je van dienst kan zijn. In sommige gevallen is een idee al zo ver dat er snel kan worden gehandeld en we de rol en het standpunt van de gemeente snel duidelijk kunnen maken.  Uitgaande van een positieve reactie, kan dat bijvoorbeeld zelfs leiden tot het verstrekken van een subsidie. In dat geval sturen wij je een aanvraagformulier toe waarin wij alle details van het idee/project verzamelen om zo tot een goed besluit daarover te kunnen nemen.

Over het algemeen is het idee nog niet uitgewerkt. Als blijkt dat er kansen zijn om het idee tot uitvoering te brengen, moeten er vaak nog wel een aantal stappen worden gezet. Een goed idee verzinnen is één ding, het idee verder brengen en uitvoeren vraagt nog best wel wat. Onderstaande checklist en stappenplan-formule geeft een beeld van waar een goed plan aan moet voldoen. Dit zijn allemaal onderwerpen en vragen die het idee succesvol kunnen maken en je kunnen helpen om het idee verder uit te werken.

Stappenplan (voorbeeld) - Checklist voor een goed idee.

 1. Samen is beter:   zoek naar mensen die iets zien in het idee en die mee willen helpen met de organisatie.
 2. Check in de buurt:  leg het idee voor aan mensen in de buurt of het dorp om te kijken of het hen ook een goed idee lijkt. Vaak is het handig om het idee voor te leggen aan een wijkvereniging of Dorpsbelang.
 3. Globaal stappenplan maken:  Maak eerst een globaal stappenplan. Het globale stappen plan staat hieronder beschreven.

Neem contact op met de gemeente Weststellingwerf voor aanvullende vragen. De gemeente heeft medewerkers die je in dit stadium van dienst kunnen zijn. Als contactpersoon voor de 24 kleine dorpen is dat dorpencoördinator Klaas Hallema (0561691400, k.hallema@weststellingwerf.nl), voor Noordwolde en Wolvega zijn dat respectievelijk onze vlechtwerkers Ineke Hut-Bos (0630806991, i.hut@weststellingwerf.nl) en Geeske Visser (0610529896, g.visser@weststellingwerf.nl)

Gebruik de “stappenplanformule  5xW+H”

Stappenplanformule  5xW+H is simpel. Het gaat om de vragen: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe. Vul het schema eens globaal om te kijken of je antwoord kunt geven op deze vragen in. Dit helpt je om je het plan goed te omschrijven en onder de aandacht tebrengen bij anderen, waaronder buurtgenoten, gemeente en geldverstrekkers.

Wie:

 • Wie gaan het idee/plan organiseren?
 • Voor wie is het idee? Wie gaan er gebruik van maken? Om hoeveel mensen gaat het?

Wat:

 • Wat is het idee? Wil je iets samen met de buurt iets organiseren, een activiteit voor de jeugd in dorp , buurt of wijk? Maak een duidelijke omschrijving wat het idee is.
 • Wat is er nodig om het idee/plan te realiseren? Denk aan materialen, vrijwilligers,  vergunningen, koffie/thee, ondersteuning van bijvoorbeeld deskundigen op een bepaald gebied, geld.

Waarom:

 • Waarom is dit een goed idee? Wat gaat er beter worden als dit idee of plan gerealiseerd is?

Waar:

 • Waar gaat het idee/plan plaatsvinden? Moet er een locatie geregeld worden? Als het een activiteit voor buiten is, moet er dan ook een alternatief bedacht worden voor bij slecht weer?

Wanneer:

 • Wanneer gaat het idee/plan plaatsvinden? Als het een activiteit betreft is het handig om de kijken of er niet meer activiteiten op die dag, tijdstip plaatsvinden.

Hoe:

 • Maak eerst een globale planning hoe de uitvoering van het idee/plan er uit moet zien. Wanneer moet wat gebeuren.
 • Bedenk een plan over de publiciteit. Krantenartikel, facebook, flyers, affiches.

Houd rekening met  beleid en criteria

Veel organisaties en ook geldverstrekkers, zoals fondsen hebben vaak bepaalde doelstellingen die zij willen bereiken. Zij zijn blij als anderen zich ook inzetten voor datzelfde doel! Houd hier rekening mee en benoem deze in je uiteindelijke projectomschrijving.

Daarnaast wordt vrijwel altijd gevraagd naar een aantal belangrijke onderwerpen en oe je daar rekening mee houdt in je plan: Hieronder een aantal punten die goed “scoren” als je deze benoemd en onderdeel maakt van je plan

 • Draagvlak:  waaruit blijkt dat er behoefte is aan dit project? Wie steunt dit project?
 • Samenwerking:  wie zijn betrokken bij het project, waaruit blijkt dat?
 • Continuïteit:  op welke manier wordt ervoor gezorgd dat het project of de resultaten ook voor een langere periode effect hebben of bijvoorbeeld de voorziening beschikbaar blijft? Hoe zijn eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie geregeld? Hoe wordt de ingezette beweging of samenwerking doorgezet?
 • Empowerment: levert dit project een positieve bijdrage aan mensen in een minder kansrijke of bijzondere positie, zo ja, voor welke doelgroepen en op welke manier?
 • Ecologie / Duurzaamheid / Klimaat:  levert dit project een positieve bijdrage aan natuur, milieu en/op landschap, zo ja, op welke manier?
 • Zelfwerkzaamheid:  Het is belangrijk om te laten wat je zelf kunt en wilt doen als initiatiefnemer/organisatie. De tijd die je er aan besteedt, het materiaal dat je zelf regelt of bijvoorbeeld dat je er zelf bijdraagt,  is voor een andere partij vaak een belangrijk criterium.