HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Jaarstukken Weststellingwerf in teken van coronacrisis

Jaarstukken Weststellingwerf in teken van coronacrisis (30-04-2021)

Dit item is verlopen op 30-05-2021.
griffioen

Vandaag heeft het college van B&W de jaarstukken over 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De coronacrisis vroeg in 2020 een andere inzet van de gemeente dan verwacht. Met diverse maatregelen ondersteunde Weststellingwerf inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Omdat mede daarom niet alle beleidsvoornemens konden worden uitgevoerd, bleef er geld over.Weststellingwerf sluit 2020 af met positief saldo van € 1,3 miljoen. Het college stelt voor om dit positieve resultaat van de jaarrekening te storten in de Algemene reserve.

    

Maatregelen in de coronacrisis

De gemeente heeft vanaf het begin van de coronacrisis een belangrijke rol in het beperken van de schadelijke gevolgen voor inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. De gemeente nam, naast de landelijke regelingen, onder meer de volgende maatregelen:

Verenigingen en organisaties

 • Een subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties die  schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis;
 • Verenigingen en organisaties hoefden geen subsidie over 2020 terug te betalen, wanneer zij vanwege de lockdown geen tegenprestatie konden leveren;
 • Verenigingen die een ruimte van de gemeente huren, kregen uitstel van betaling;

Ondernemers

 • Ondernemers konden een ruimhartige betalingsregeling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en de belastingen zijn later geïnd;
 • De aanslagen reclamebelasting zijn later verzonden;

Zorg en ondersteuning

 • In overleg met de scholen is de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep ingericht. Ook kwetsbare kinderen kwamen in aanmerking voor noodopvang;
 • Door het wegvallen van reguliere zorg kwam veel zorg bij mantelzorgers terecht. Alle mantelzorgers zijn gebeld en kregen een ondersteunende brief voor werkzaamheden tijdens de avondklok;
 • Er kwam een 'sociaal ondersteuningspakket' voor mensen die vanwege het coronavirus in (thuis)quarantaine gaan. Huishoudens in de bijstand kregen duurzame mondkapjes;
 • Vervoerders voor het leerlingen-, Wmo- en gymvervoer werden grotendeels gecompenseerd  voor wanneer vervoer niet mogelijk of nodig was. 
 • Er was extra aandacht voor de jongeren. De jongerenwerkers zochten contact op diverse manieren en organiseerden activiteiten. Tijdens de Kerstvakantie was ToBe in Noordwolde geopend. 

Er was en is nauw en regelmatig contact met onder meer verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur, met zorgaanbieders en  ondernemers- en winkeliersverenigingen. De gemeente dacht mee en gaf advies waar nodig. Zo kreeg de skeelerbaan in Wolvega van NOC-NSF de status van topsportlocatie, waardoor de skeelerbaan als trainingslocatie kon worden gebruikt door topsporters. Hotel Van der Valk is als internationale schaatsbubbel ingericht. De (inter)nationale schaatsploegen konden tijdens de toernooien in Thialf hier verblijven.

Resultaten en investeringsambities

Naast de genoemde forse inzet op de coronacrisis en de reguliere werkzaamheden in 2020 zijn er mooie resultaten behaald. Een paar voorbeelden:  

 • Realisatie van de RegioDeal Zuidoost Friesland waarin we met inwoners werken aan de toekomst van de dorpen en het landschap;
 • Meer grip op de Wmo-uitgaven in Weststellingwerf;
 • Uitvoeren projecten klimaat en duurzaamheid;
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025;
 • Visiedocument OWO-samenwerking.

De reserve Investeringsambities maakte het in 2020 mogelijk om te investeren in onder meer de (voorbereidingen van de) volgende projecten:

 • Fietspad langs de Linde fase 2 en 3;
 • Masterplan FC Wolvega;
 • Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse;
 • Herontwikkeling Centrum Wolvega;
 • Gebiedsontwikkeling Rottige Meente-Driewegsluis;
 • Herinrichting Lycklamaweg.

Financiën en woonlasten onder druk

Ondanks het positieve resultaat over 2020 spreekt het college haar zorg uit over de toekomstige financiën. Zij doelt hierbij met name op de tekorten in de jeugdzorg en de mogelijk nadelige gevolgen van de herijking van het gemeentefonds.

In 2020 zijn de totale woonlasten voor huishoudens licht gestegen. Met name de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval zijn fors toegenomen en doorberekend in de afvalstoffenheffing. 

Toch liggen in 2020 de totale gemeentelijke woonlasten van € 701 in Weststellingwerf ruim onder het landelijk gemiddelde van € 776.

De jaarstukken 2020 zijn te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van 7 juni 2021.