HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Maatregelenpakket moet financieel tekort terugdringen

Maatregelenpakket moet financieel tekort terugdringen (28-05-2021)

gemeentehuis

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten heeft Weststellingwerf een fors tekort op het Sociaal domein. Daarom zijn ombuigingsmaatregelen noodzakelijk. Het college komt daarom voor de zomer van 2022 met een maatregelenpakket. Daarnaast blijft zij aandringen op meer geld uit Den Haag.

Met de voorjaarsnota/kadernota informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De voorjaarsnota gaat in op het lopende boekjaar en de kadernota kijkt vooruit naar de komende jaren. Vanwege oplopende kosten in met name de taken voor jeugd en Wmo verwacht Weststellingwerf een tekort voor 2022 en de jaren daarna van rond de € 1 miljoen. De kadernota laat weinig ruimte voor nieuw beleid, wel kan uitvoering worden gegeven aan de projecten uit de dynamische investeringskalender.

Grip op uitgaven

Weststellingwerf wil de meerjarenbegroting in ieder geval vanaf het jaar 2024 kunnen afsluiten met een positief saldo. De huidige maatregelen om meer grip te krijgen op de uitgaven voor Jeugdzorg hebben effect, maar nog niet het gewenste resultaat. Binnen de Wmo zijn de uitgaven voor Huishoudelijke hulp nog niet onder controle. Het college wil met een nieuwe projectstructuur en ingrijpende voorstellen nog meer grip op de uitgaven krijgen. De maatregelen zullen gevolgen hebben voor de ondersteuning van inwoners.

Inkomsten

Wethouder Financiën Jongebloed: “Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de taken rond Jeugd en Wmo te weinig geld van het Rijk. En vanwege de vergrijzing verwachten we dat in de toekomst steeds meer inwoners gebruik gaan maken van de Wmo. Daarom blijven wij samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij het Rijk aandringen op een reële vergoeding voor onze kosten in het Sociaal domein. Natuurlijk willen we onze eigen broek ophouden, maar ergens keert de wal het schip”.

Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Het Rijk is al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen op de herijking van dit Gemeentefonds. Hierdoor is het onduidelijk hoeveel geld Weststellingwerf de komende jaren uit Den Haag ontvangt. Ook dat brengt onzekerheid met zich mee voor de komende begrotingsjaren.

De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 in de raadsvergadering op 5 juli 2021. De voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 is te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl.