HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Met huishoudboekje op orde nieuwe bestuursperiode in

Met huishoudboekje op orde nieuwe bestuursperiode in (18-05-2018)

Dit item is verlopen op 05-07-2018.
Gemeentehuis, foto Nadine de Ruiter fotografie

Weststellingwerf houdt €  800.000,- over

Vandaag biedt het college van B&W van de gemeente  Weststellingwerf de Jaarstukken 2017 aan de raad aan. Hierin legt het college verantwoording af over het laatste boekjaar van de bestuursperiode 2014-2018. Wethouder Financiën Jack Jongebloed: “Wij zijn erg tevreden met de behaalde resultaten uit het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Vitaal en Verbindend - Iedereen telt mee in Weststellingwerf’. We hebben binnen het beschikbare budget succesvol gewerkt aan onder meer stabiele woonlasten, verlaging van de schulden en uitvoering van onze ambities.”

Ondanks een incidenteel tekort binnen het Sociaal domein sloot Weststellingwerf 2017 af met een positief rekeningresultaat van bijna € 800.000,-.

Resultaten

In alle jaren van deze bestuursperiode hield Weststellingwerf fors geld over, onder andere als gevolg van overschotten binnen het Sociaal domein. Voor 2017 werd een resultaat van € 2,8 miljoen verwacht. Hierdoor was er voldoende buffer om een tekort op het Sociaal domein op te vangen. Zorgaanbieders deden een inhaalslag en stuurden in 2017 hun rekeningen over de jaren 2015 t/m 2017. Wethouder Jongebloed: ”Vanwege de - ook landelijk bekende - onzekerheid binnen het Sociaal domein zijn we behoedzaam met de financiën omgegaan!”.

Woonlasten

De woonlasten voor inwoners bleven ook in 2017 stabiel en onder het landelijk gemiddelde. De opbrengst voor de onroerendzaakbelasting (OZB) is niet verhoogd en de afvalstoffenheffing is gelijk gebleven. In 2018 is de OZB  verlaagd om de verhoging van de rioolheffing volgens het in de raad vastgestelde Gemeentelijk Riolering Plan te compenseren. Jongebloed: “Daarnaast kunnen wij in 2018 de afvalstoffenheffing met € 10,-  verlagen, op basis van onze doelstelling om samen met onze inwoners te werken aan het verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk afval.”.

Schuldpositie

De schuldpositie van de gemeente is sterk verlaagd. Bedroegen de schulden op 1 januari 2014 nog € 79 miljoen, op 1 januari 2018 waren deze gedaald tot € 62 miljoen. Het huidige college draagt hiermee binnenkort een financieel gezonde gemeente over aan een nieuw college.

Activiteiten in bestuursperiode 2014-2018

De afgelopen bestuursperiode zijn onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Implementatie drie decentralisaties op gebied van zorg, jeugd en werk;
  • Instellen Ondernemersfonds en Toeristisch Investeringsfonds;
  • Project Bestemming Noordwolde;
  • Realisatie Onderdoorgang Om den Noort, herinrichting Steenwijkerweg en Grindweg;
  • Instellen gebiedsteams;
  • Succesvolle voorbereiding van realisatie zonneparken in Noordwolde en Wolvega;
  • Realisatie cultureel blok in het Vlechtwerk Noordwolde.

Ambities

In de Investeringsagenda 2017-2027 zijn de politiek/bestuurlijke ambities beschreven. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om hier prioriteiten in te stellen en uitvoering aan te geven.

De behandeling van de jaarstukken in de raad staat gepland op 2 juli 2018. De jaarstukken zijn digitaal in te zien.