HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Ondanks onzekerheden kan Weststellingwerf toch investeren

Ondanks onzekerheden kan Weststellingwerf toch investeren (25-09-2020)

Dit item is verlopen op 25-10-2020.
Ondanks onzekerheden kan Weststellingwerf toch investeren

Programmabegroting sluit met klein positief resultaat in 2024

Vandaag biedt het college van burgemeester en wethouders de Najaarsnota 2020 en de Programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. Beide stukken laten zien dat het financieel moeilijke tijden zijn. De forse budgetoverschrijdingen in het Sociaal domein moeten worden teruggedrongen. En de coronacrisis en de aangekondigde herijking van het Gemeentefonds in 2022 maken de financiële toekomst van Weststellingwerf onzeker. Gelukkig is het door de inzet van de precariogelden toch mogelijk om te blijven investeren in ambities.

Tekorten en ombuigingsmaatregelen

Het is voor het eerst dat de begroting van Weststellingwerf alleen in het laatste begrotingsjaar een positief resultaat laat zien. In juli werd duidelijk dat de gemeente de komende jaren ongeveer € 2,5 miljoen per jaar tekort zou komen. Door ombuigingsmaatregelen, die door de organisatie zijn aangedragen, is het tekort teruggebracht van ongeveer € 2,1 miljoen in 2020 naar € 53.000 positief in 2024. Wethouder Financiën Jack Jongebloed: “We zijn blij dat we het laatste jaar van deze programmabegroting afsluiten met een klein positief saldo. Hiermee voldoet onze begroting aan de eisen van de provincie.”

Grip op uitgaven Sociaal Domein

“De decentralisatie van de taken in het Sociaal domein is door het Rijk te snel doorgevoerd. En gemeenten krijgen voor de uitvoering te weinig geld. Daarom blijven wij bij Den Haag aandringen op een reële vergoeding voor onze kosten in het Sociaal domein. Daarnaast zorgen onze ombuigingsmaatregelen voor meer grip op onze Wmo-uitgaven” geeft wethouder Jongebloed aan. Het college stelt de raad voor om op deze uitgaven jaarlijks te besparen. Dit bedrag loopt op tot bijna € 1,4 miljoen in 2024. De maatregelen zijn onder andere gericht op een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare middelen, het intensiever bijscholen en opleiden van medewerkers en het beter monitoren van uitgaven. Door te blijven aandringen bij het Rijk op meer geld, naast het kostenbewust werken, blijft de zorg en ondersteuning beschikbaar voor de mensen die dat echt nodig hebben.

Investeren in ambities

Weststellingwerf wil een gemeente zijn en blijven waarin iedereen mee telt en mee kan doen en waar het veilig, comfortabel en betaalbaar wonen, werken en recreëren is. De precariogelden maken het mogelijk om te investeren in de grote projecten uit de dynamische investeringsagenda. Na de forse investering in het masterplan van voetbalvereniging van FC Wolvega start dit jaar de 2e fase van vernieuwing van het fietspad langs De Linde. De planvorming voor de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse is in volle gang. Daarnaast is en wordt onder andere geïnvesteerd in duurzaamheid, openbare ruimte en het centrum van Wolvega.

Afvalstoffen- en rioolheffing steeds meer kostendekkend

De gemiddelde jaarlijkse woonlasten stijgen in 2021 met € 41 per huishouden. Tot nu toe zette Weststellingwerf de reserve in om de heffingen laag te houden, maar het streven is dat de heffingen kostendekkend worden. De afvalstoffenheffing gaat daarom in 2021 naar een kostendekkend niveau. De rioolheffing stijgt stapsgewijs en is in 2025 kostendekkend. De stijging van de totale woonlasten blijft beperkt, omdat de Onroerende Zaak Belasting alleen toeneemt met een inflatiecorrectie van 1,5%. Weststellingwerf verwacht zo een van de Friese gemeenten met lagere woonlasten te blijven.

Financiële onzekerheden

De coronacrisis heeft negatieve gevolgen voor de begroting van Weststellingwerf, maar het is nog onduidelijk wat de meerjarige gevolgen zijn. Een andere onzekerheid is de hoogte van de uitkering van de Rijksoverheid via het Gemeentefonds. Hiermee betalen wij het grootste deel van onze uitgaven. Den Haag heeft aangekondigd dat vanaf 2022 de verdeling van dit fonds over de gemeenten verandert, waardoor Weststellingwerf waarschijnlijk fors minder geld ontvangt. Daarom dringen we aan op een passende herverdeling van gelden bij de aanstaande herijking van het Gemeentefonds. Alleen dan kunnen we onze gemeente leefbaar en vitaal houden.

De gemeenteraad behandelt de najaarsnota en de programmabegroting in de raadsvergadering op 2 november 2020. Beide stukken zijn te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl.