HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Pak de fiets in Zuidoost Fryslân

Pak de fiets in Zuidoost Fryslân (14-03-2019)

Dit item is verlopen op 14-04-2019.

Een snelfietsroute, een fietsroutenetwerk die de regio met elkaar verbindt en een plan voor het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen. Dat zijn een paar punten die staan in de Fietsagenda 2019 – 2023, die de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben vastgesteld. Met deze agenda willen de gemeenten fietsen aantrekkelijker maken, de focus op duurzaamheid van de regio versterken en vitaliteit en de gezondheid van haar inwoners verbeteren.

Snelfietsroute

Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de ambitie om een snelfietsroute te realiseren tussen Heerenveen en Drachten. De gemeenten gaan een tracéstudie uitvoeren om een beeld te krijgen bij de mogelijkheden en kansen voor deze verbinding.

Regionaal fietsnetwerk

De regio wil een regionaal fietsnetwerk creëren zodat belangrijke werk-, onderwijs- en OV- locaties beter met elkaar worden verbonden. Er wordt niet alleen gekeken naar het verbeteren van bestaande routes, maar ook naar nieuwe (recreatieve) routes, die de gemeentegrenzen overschrijden. Het gaat hierbij om mogelijke doorfietsroutes tussen Wolvega – gemeente Steenwijkerland, Heerenveen – Leeuwarden, Drachten – Leeuwarden, Drachten – Oosterwolde en Jubbega – Drachten. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kwaliteit van bestaande (recreatieve) fietsverbindingen kan worden verbeterd. Dit zijn verbindingen tussen Wolvega – Heerenveen, Wolvega – Oosterwolde en Drachten – Ureterp. Ook wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor het strooibeleid van fietspaden en het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen.

De Fietsagenda als onderlegger voor versterken regionale samenwerking

De fiets krijgt in Nederland en de provincie Fryslân meer en meer aandacht. Het hoge autogebruik leidt niet alleen tot problemen met de bereikbaarheid, ook de leefbaarheid van dorpen en steden komt meer onder druk te staan. De regio Zuidoost Fryslân biedt volop ruimte voor het stimuleren van de fiets naar werklocaties, recreatieve voorzieningen en winkel- en dorpscentra. De onderlinge afstanden tussen de voorzieningen en dorpen zijn relatief kort en met de opkomst van de e-bike wordt de fiets meer en meer een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Regionale Fietsagenda 2019-2023

Op 5 maart 2019 hebben de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf de Fietsagenda Zuidoost Fryslân 2019-2023 vastgesteld. De Fietsagenda is het vertrekpunt voor de gemeenten om in de komende jaren een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin de ambities concreet worden gemaakt in een programmering en maatregelen.

De portefeuillehouders van de gemeenten die de fietsagenda hebben opgesteld

Foto: De portefeuillehouders van de gemeenten in Zuidoost Friesland die de Fietsagenda Zuidoost Fryslân 2019-2023 samen hebben vastgesteld