HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Weststellingwerf neemt maatregelen in begroting

Weststellingwerf neemt maatregelen in begroting (27-09-2019)

Dit item is verlopen op 27-10-2019.
gemeentehuis

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de Najaarsnota 2019 en de Programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten in Nederland heeft Weststellingwerf een fors financieel tekort op het Sociaal domein. Maatregelen zorgen ervoor dat de tekorten ombuigen naar positieve cijfers in 2022 en 2023.

Gemeente neemt maatregelen

De gemeente heeft maatregelen getroffen om meer grip te krijgen op de uitgaven. Het gebiedsteam gaat meer preventief, kostenbewust en resultaatgericht werken. Daarnaast komt het Rijk na aandringen van gemeenten met meer geld voor jeugdzorg. Weststellingwerf ontvangt jaarlijks een bedrag van € 450.000. Het resultaat van de maatregelen is dat het jaarlijks tekort op het Sociaal domein is teruggebracht van € 2 miljoen naar € 1 miljoen.

Wethouder Jack Jongebloed: “Voor het eerst heeft Weststellingwerf géén positief resultaat voor de eerste twee begrotingsjaren. Om het tekort op het Sociaal domein verder terug te dringen, blijft Weststellingwerf zich inzetten voor meer geld vanuit het Rijk.”

Weststellingwerf investeert wel in projecten

Omdat het huishoudboekje van Weststellingwerf altijd op orde was, kan de gemeente tegen een stootje. Weststellingwerf wil de precariogelden inzetten om te investeren in projecten en ambities uit het collegeprogramma ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en doen!’ De komende jaren blijft de gemeente investeren in onder andere de volgende projecten:

  • Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse
  • Infrastructuur Lycklamaweg Wolvega
  • Recreatie Rottige Meente - Driewegsluis
  • Verbetering sportaccommodaties - kunstgrasvoorzieningen
  • Fietspad langs de Linde
  • Scholen
  • Centrum Wolvega

Woonlasten gaan licht omhoog

Weststellingwerf is een van de Friese gemeenten met de laagste woonlasten. In 2019 verhoogde de minister de verbrandingsbelasting op brandbaar afval. Deze kostenstijging heeft Weststellingwerf binnen het budget voor afval kunnen opvangen. Voor 2020 lukt dat niet. Naast het doorberekenen van de verbrandingsbelasting stijgen de woonlasten door een inflatiecorrectie van 1,5%. De gemiddelde jaarlijkse woonlasten gaan in 2020 met € 18 per huishouden omhoog.

Resultaat Najaarsnota 2019

In het voorjaar werd een negatief eindresultaat over 2019 verwacht van € 1,5 miljoen. De najaarsnota halveert dit tekort naar € 700.000. De gemeente ontvangt eenmalig een meevaller vanwege de herstructurering van Caparis. Verder valt de algemene uitkering van het Rijk hoger uit. Daarnaast hoeven er in 2019 minder kosten gemaakt te worden voor arbeidsparticipatie, omdat de afgelopen jaren al veel mensen met een bijstandsuitkering aan werk zijn geholpen.

De gemeenteraad behandelt de najaarsnota en de programmabegroting in de raadsvergadering op 4 november 2019. Beide stukken zijn te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl.