Afvalwater lozen

 • Samenvatting

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  In verschillende regelingen zijn regels vastgelegd over het lozen van afvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lozingen binnen een inrichting, buiten een inrichting en vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten:

  • Lozingen binnen een inrichting. Wilt u lozen binnen een inrichting, dan verschillen de eisen per type bedrijf of inrichting. Deze eisen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
  • Lozingen vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten. In het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zijn regels opgenomen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater door agrarische activiteiten. Dit besluit beperkt zich dus niet tot inrichtingen, maar is ook van toepassing op landerijen. Voor lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven geldt het Besluit glastuinbouw.
  • Lozingen buiten een inrichting. Het Besluit lozen buiten inrichtingen bevat regels voor het lozen van afvalwater die niet vanuit een bedrijf of particulier huishouden plaatsvinden. Het gaat om lozen van afvalwater in rioolstelsels, oppervlaktewater en bodem.
 • Wat moet ik doen?

  Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)
 • Wat moet ik meenemen?

  • Eerder verleende vergunning(en) van het waterschap op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Waterwet.
  • Eerder verleende milieuvergunningen, omgevingsvergunningen of bevestigingen van meldingen op grond van algemene milieuregels.