Asbest verwijderen

 • Samenvatting

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Hoe werkt het?

  Sloopvergunning is sloopmelding

  Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het onderdeel slopen uit de Bouwverordening verdwijnt en is opgenomen in het Bouwbesluit. In sommige gevallen betekent dit dat de vergunningsplicht vervalt en dat u een sloopmelding moet indienen.

  Vergunningsplicht vervalt

  Voor het uitvoeren van sloopactiviteiten vervalt de vergunningsplicht. Voorheen moest een omgevingsvergunning voor het slopen worden aangevraagd op basis van de Bouwverordening. Vanaf nu betekent dit dat voor sloopactiviteiten een sloopmelding moet worden ingediend.

  Wanneer een sloopmelding?

  De sloopmelding is verplicht als:

  • asbest wordt verwijderd of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (max. 35 m2 per kadastraal perceel)
  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m2 of meer (onder de 10m2 is meldingsvrij);


  Sloopvergunning wel aanvragen   

  in de volgende gevallen geldt de sloopmelding niet en  moet u wel een sloopvergunning aanvragen:

  • In nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.


  Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Publiekscentrum, telefoonnummer: 140561.

 • Wat moet ik doen?

  De melding van de verwijdering van asbest en/of het demonteren doet u via het Omgevingsloket online. U kunt de melding direct digitaal doen met uw DigiD inlogcode.

  Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u de melding aanvullen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

  Behandeltermijn

  4 weken na de ontvangstdatum van uw melding kunt u beginnen met de werkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. Hebt u een melding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij uw aanvraag voegt u een (kadastrale) situatieschets en foto's van het te slopen object toe.
   

 • Wat kost het?

  De behandeling van de melding is kosteloos.

 • Achtergrond

  Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

  In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Ook kan de gemeente om een sloopveiligheidsplan vragen. Als dat noodzakelijk is voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties, kan de gemeente in bijzondere gevallen nadere voorwaarden stellen.

  Als aannemelijk is dat de geluid- of trillingsgrenswaarden uit het Bouwbesluit 2012 worden overschreden, kan de gemeente een geluid- en /of trillingsonderzoek vragen. De geluidsvoorschriften schrijven voor dat de 'Best Beschikbare Technieken' moeten worden toegepast. Een professionele sloopaannemer heeft zijn materialen op orde.

  Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

  In het Bouwbesluit is verder bepaald dat bij ministeriële regeling voorschriften kunnen worden bepaald inzake het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen aan de bron. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is op basis daarvan een scheidingsplicht voor de volgende stromen bepaald:

  • gevaarlijk afval
  • steenachtig sloopafval
  • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
  • bitumineuze dakbedekking
  • teerhoudende dakbedekking
  • teerhoudend asfalt
  • niet-teerhoudend asfalt
  • dakgrind
  • overig afval

  Scheiden aan de bron is verplicht zodra van het desbetreffende materiaal op de slooplocatie meer dan 1 m3 vrijkomt. Bij de sloopmelding dient een inventarisatie van de vrijkomende sloopmaterialen te worden gevoegd. De gemeente kan na afronding van de sloopwerkzaamheden verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.

  De stoffeninventarisatie vooraf en de stoffenverantwoording achteraf sluit aan bij de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (www.veiligslopen.nl). Deze informatie is van belang voor het toezicht op naleving van de regels.

  Vooral de sloopaannemer belast met de naleving

  De sloopregels in het Bouwbesluit 2012 richten zich primair tot de sloopaannemers (degene die de sloopwerkzaamheden feitelijk uitvoert), die in principe ook de sloopmelding moet doen.

 • Aanvullende informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.