HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de ozb.

  Met ingang van 1 januari 2018 zal bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen ook rekening worden gehouden met de kostendelersnorm. Deze kostendelersnorm kan van invloed zijn op de berekening van de kosten van bestaan en op de berekening van de woonlasten. De kostendelersnorm houdt in dat er voortaan niet alleen gekeken wordt naar het inkomen van aanvrager en zijn/haar evt. partner maar ook naar de gegevens van meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud.

  Logo DigiD Kwijtschelding aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van huisgenoten kan een rol spelen. Er wordt kwijtschelding verleend als het inkomen op of onder het sociaal minimum ligt en er geen vermogen of toereikend banktegoed aanwezig is. Voor ondernemers is geen reguliere kwijtschelding mogelijk. Er is dan alleen kwijtschelding mogelijk bij een algeheel saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.

 • Wat moet ik doen?

  Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente.

  U kunt kwijtschelding aanvragen door het online kwijtschelding aanvragen via DigiD in te vullen en digitaal op te sturen. Ook kunt u het formulier Kwijtschelding downloaden (pdf), en invullen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen aan: Gemeente Weststellingwerf,cluster Invordering, Antwoordnummer 219, 8440 XD Wolvega.

  U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. U kunt geen kwijtschelding meer aanvragen voor aanslagen (of delen daarvan) die meer dan 2 maanden geleden betaald zijn. Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting betaald hebt, dan vraagt u in feite om terugbetaling.

  Afwijzing

  Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is, kunt u ook een betalingsregeling aanvragen. U kunt ook beroep indienen tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding als u denkt dat de berekening onjuist is.

 • Aanvullende informatie

  In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.

  Via deze link https://vng.nl/nieuws/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-per-1-januari-2020 vindt u een overzicht van de normen voor inkomen en vermogen.

  Geen recht op kwijtschelding:

  • Uw inkomen hoger is dan de toegestane norm
  • Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de Participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie
  • U een auto heeft die meer dan € 2.269,00 waard is, behalve als die auto voor u onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit
  • U in het bezit bent van meerdere auto’s of motoren
  • U een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld
 • Documenten