Boom kappen

 • Samenvatting

  Als u een boom of houtopstand (boswal, bosje, singel) wilt kappen kan dit zonder vergunning in geval van:
  a. bomen met een stamomtrek van minder dan 60 cm, gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld (bij meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam);
  b. de coniferengeslachten Chamaecyparis en Thuja en de sparsoorten Fijnspar en Servische spar;
  c. solitaire populieren of wilgen;
  d. een houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
  e. bomen die direct moeten worden geveld vanwege ernstige dreiging voor de openbare veiligheid.

  Het onder a en c gestelde geldt niet voor:
  a. bomen die zijn aangeplant onder een herplantplicht;
  b. knotwilg en grauwe abeel.

  Voldoet u niet aan bovenstaande criteria, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen.

  Wet natuurbescherming (voormalige Boswet)

  Soms is ook de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing. Onder de Wnb vallen:

  • de houtopstand die buiten de 'bebouwde kom Boswet' liggen
  • vegetatie die deel uitmaakt van een houtopstand of die groter zijn dan 10 are (1000 vierkante meter)
  • bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen of meer bestaat.

  Ook is de Wnb van toepassing bij het rooien en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben.

  Melding Wnb

  U doet de kapmelding minimaal 6 weken en maximaal een jaar voor de daadwerkelijke kap van de houtopstand bij de provincie Fryslân.

 • Hoe werkt het?

  Aanvullende voorwaarden

  De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

  Weigeringsgronden

  De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • de natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
  • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

  Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij het aanvraagformulier een verklaring met de volgende gegevens:

  • Het soort en het aantal te kappen bomen.
  • De plek waar deze bomen staan.
  • Waarom u de bomen wilt kappen.
  • Vraagt u de vergunning namens de eigenaar van de bomen aan, voeg dan ook zijn of haar schriftelijke toestemming toe.
  • foto + situatieschets

   

 • Wat kost het?

  Pinnen ja graagDe kosten voor het aanvragen van dit product bedragen € 93,00

  Legesverordening (pdf)

 • Achtergrond

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

 • Aanvragen / formulier(en)

  Het aanvragen van een kapvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket online