Monument, subsidie

 • Samenvatting

  De gemeente stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen voor een deel van de kosten van onderhoud en instandhouding van het monument.

 • Hoe werkt het?

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument mag u één keer per jaar subsidie aanvragen.
  De subsidie bedraagt 25% van de door de gemeente subsidiabele geachte kosten. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandelt. Voor de subsidieregeling geldt: op is op.

  U krijgt geen subsidie voor kosten/werkzaamheden die:

  • zijn gericht op comfortverbetering;
  • zijn bedoeld voor reconstructie, tenzij deze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van het college ter versterking van de monumentale waarden gewenst zijn;
  • voortvloeien uit veranderd gebruik.

  Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente om uit te leggen wat uw plannen zijn. Wij kijken dan samen met u of de voorgenomen werkzaamheden subsidiabel zijn en of er een vergunning nodig is.
  Als er een vergunning nodig is, dan wordt uw subsidieaanvraag pas in behandeling genomen nadat de vergunning is verleend.

 • Wat moet ik doen?

  Subsidie aanvraagformulier

  Via het aanvraagformulier Subsidie gemeentelijke monumenten vraagt u subsidie aan (kopje aanvraag/formulieren). U moet de volgende documenten meesturen:

  • een gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden (niet ouder dan 2 jaar), met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaalkosten per onderdeel;
  • een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
  • foto’s van de bestaande situatie.

  en voor zover vereist:

  • een recent inspectierapport opgemaakt door een onafhankelijke deskundige op het gebied van de monumentenzorg;
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100).

  Start- en gereedmelding werkzaamheden

  Voordat u met de werkzaamheden start, moet u een startmelding doen. En na afloop een gereedmelding.

  Declaratie

  Heeft u een subsidiebeschikking ontvangen, dan kunt u na afloop van de werkzaamheden de toegekende subsidie declareren. De facturen en bewijs van betaling zendt u mee. Vervolgens ontvangt u een definitieve vaststelling van de subsidie.

 • Aanvullende informatie

  Voor meer informatie over monumentensubsidie neemt u contact op met Petra de Ruiter via tel. 140561.
  Vragen over vergunningplichtige werkzaamheden stelt aan het team Vergunningen via tel. 140561.
  Houd er rekening mee dat u niet altijd alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren.

  Andere overheidsinstellingen stellen regelmatig subsidie beschikbaar voor restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Bijvoorbeeld Provincie Fryslân (www.fryslan.nl) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl).

  Informatie voor eigenaren van een Rijksmonument

  Bent u eigenaar van een rijksmonument, dan verwijzen wij naar het Nationaal Restauratiefonds https://www.restauratiefonds.nl/  en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed http://cultureelerfgoed.nl/erfgoed/monumenten/monumenten.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Documenten