HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Samenvatting

  Sloopvergunning is sloopmelding  

  Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het onderdeel slopen uit de Bouwverordening is verdwenen en opgenomen in het Bouwbesluit. In sommige gevallen betekent dit dat de vergunningsplicht vervalt en dat u een sloopmelding moet indienen.

 • Hoe werkt het?

  Vergunningsplicht vervalt

  Voor het uitvoeren van sloopactiviteiten vervalt de vergunningsplicht. Voorheen moest een omgevingsvergunning voor het slopen worden aangevraagd op basis van de Bouwverordening. Voor sloopactiviteiten moet u in bepaalde gevallen een sloopmelding indienen.

  Wanneer een sloopmelding?

  De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingsvrij)
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens)

  Wilt u een sloopmelding doen ? Klik dan hier.


  Sloopvergunning nog wel nodig  

  Soms is ook na 1 april een sloopvergunning nog wel nodig en geldt de sloopmelding niet.

  De sloopmelding geldt niet voor het slopen:

  • in nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

  In deze gevallen moet u een sloopvergunning aanvragen. Wilt u een sloopvergunning aanvragen ? Doe dan hier een aanvraag via het omgevingsloket.

  Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen, telefoonnummer: 140561.

 • Wat moet ik doen?

   

  De sloopmelding doet u via het Omgevingsloket online. Als particulier kunt u de melding direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor de sloop, dan kunt u de aanvraag hiervoor ook via Omgevingsloket online indienen. Dit kunt u tegelijk doen met de sloopmelding.

  Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
  • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u de melding aanvullen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Minimaal 2 werkdagen voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

   

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij uw aanvraag voegt u een situatieschets en en foto's van het te slopen object toe. 
   

 • Wat kost het?

  De behandeling van de sloopmelding is kosteloos. De kosten voor het aanvragen van een vergunning kunt u terugvinden in de legesverordening (pdf).

 • Achtergrond

   

  4 weken na de ontvangstdatum van uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloopwerkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

  Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.