HOME  |  Inwoners  |  Advies aanvraag omgevingsvergunning

Advies aanvraag omgevingsvergunning

Het ministerie vraagt de gemeente om advies op de ingediende omgevingsvergunning. Het ministerie vraagt ook advies aan het Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en het Staatstoezicht op de Mijnen. Het advies kan bijvoorbeeld gaan over de bouwtechnische en milieutechnische onderwerpen van de te bouwen gaswinlocatie en de aan te leggen gasleiding. Wij hebben inmiddels advies afgegeven.

Advies Winningsplan

De gemeente Weststellingwerf, maar ook Heerenveen, Fryske Marren, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân kunnen advies geven over het winningsplan, dat Vermilion in juni 2017 bij het ministerie heeft ingediend.   In het winningsplan staan de ondergrondse aspecten van gaswinning beschreven. Het gaat hierbij o.a. om de invloed op de bodem (bodemdaling/ bodemtrilling). Het college van B&W van Weststellingwerf heeft op 13 maart 2018 advies afgegeven. Zie advies Weststellingwerf op winningsplan Rottum.

Het ministerie vraagt ook advies aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische commissie bodembeweging. A|le adviezen legt het ministerie gezamenlijk ter beoordeling voor aan de Mijnraad. De Mijnraad zal daarna een integraal advies afgeven.  Het is vervolgens aan de minister om een ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan op te stellen. Hierin zijn alle adviezen inhoudelijk terug te lezen.

Verklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning

Het winnen van gas past niet in het bestemmingsplan Buitengebied 2014. Er is een raadsbesluit (een zg. verklaring van geen bedenkingen) nodig om dit toe staan. Eerst moet de gemeente advies geven over de omgevingsvergunning en het winningsplan (zie bovenstaand). In een later stadium volgt de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen in de raad. U heeft de mogelijkheid in te spreken in de voorbereiding op de raadsvergadering (commissievergadering en inloopspreekuur) en tijdens de raadsvergadering. Wanneer dit traject gaat lopen is nu nog niet duidelijk. Wij zullen dit tijdig aangeven op de gemeentelijk website. De raadsagenda wordt ook gepubliceerd in de Stellingwerf.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Voor de door Vermilion beoogde ontwikkeling geldt een m.e.r. beoordelingsplicht. Het ministerie heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Het ministerie heeft dit in week 4 van 2018 bekend gemaakt, zie onderstaande advertentie van het ministerie. De gemeente is niet betrokken bij dit besluit en is dus niet om advies gevraagd. Het m.e.r. besluit wordt straks samen met ontwerp-besluit omgevingsvergunning ter inzage gelegd.