HOME  |  Inwoners  |  Burgerplatform Sociaal domein

Burgerplatform Sociaal domein

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben om hun beperking te compenseren. Het kan gaan om ouderen, jongeren of mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De Wmo schept de mogelijkheid voor iedereen om te kunnen blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten en zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Gemeenten voeren de Wmo uit.

Meer weten over de Wmo? Kijk eens op de website van de Rijksoverheid >> 

Burgerplatform Sociaal Domein zoekt nieuwe leden!

Wervingscampagne Burgerplatform Sociaal Domein (pdf)

Wat valt er onder de Wmo?

Onder de wet vallen voorzieningen, zoals: 

 • Vervoersvoorzieningen en rolstoelen;
 • Woningaanpassingen;
 • Huishoudelijke hulp;

maar ook:

 • Informatie, advies en hulp;
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning;
 • Maatschappelijke opvang en verslavingszorg;
 • Welzijnsbeleid;
 • Jeugdbeleid;
 • Maatschappelijke participatie.

Burgerplatform Sociaal Domein

In de Wmo is vastgelegd dat de gemeente haar burgers moet betrekken bij het beleid en de uitvoering van deze wet. De gemeente Weststellingwerf heeft ervoor gekozen dit te doen door het instellen van een actief Wmo Burgerplatform. Het platform werkt daarbij onafhankelijk van de gemeente.

Het Wmo Burgerplatform is in 2007 opgericht om:

 • De belangen te behartigen van gebruikers en hun vertegenwoordigers;
 • Nauwkeurig te bekijken hoe de regels worden uitgevoerd;
 • De gemeente kritisch te volgen en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven bij de uitvoering van de wetgeving op het gebied van de Wmo en op het terrein van Werk & Inkomen.

Wie zijn wij?

De leden van het Wmo Burgerplatform zijn vrijwilligers die voor een deel afgevaardigd zijn vanuit een belangenorganisatie, bijvoorbeeld gehandicaptenbond, ouderenbond, jongerenwerk, uitkeringsgerechtigden, mantelzorgers, Vereniging Kleine Dorpen en de diaconieën van verschillende kerken. Daarnaast zijn er leden die zitting hebben op persoonlijke titel. Voor een periode van zes jaar verbinden de leden zich aan het platform. Binnen het platform wordt gewerkt met kleine werkgroepen, die themagericht werken of bezig zijn met door burgers aangedragen punten. Klik hier voor het overzicht van de leden van het WMO Burgerplatform.

Welke werkgroepen zijn er?

 • Armoede, Werk en Inkomen;
 • Kwetsbare groepen;
 • Mantelzorg en Vrijwilligers;
 • Ouderen;
 • Jeugd, CJG;
 • Toegankelijkheid;
 • Communicatie.

Documenten en links

Contact

Wil je graag contact? Het mailadres van het WMO burgerplatform is wmoburgerplatform@gmail.com

De voorkeur gaat uit naar digitale post, maar wil je toch een brief sturen, dan kan dat naar:
Wmo Burgerplatform
Postbus 14
8470 AA Wolvega