HOME  |  Inwoners  |  Gaswinning in Weststellingwerf

Gaswinning in Weststellingwerf

Beleid gaswinning

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft beleid vastgesteld voor gaswinning. In de notitie ┬┤Gaswinning in Weststellingwerf┬┤ staat de raad negatief tegenover nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gaswinning.

Hoofdlijn van het beleid is dat Weststellingwerf geen medewerking meer wil verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning, omdat dit niet past:

  • bij ons streven naar verduurzaming;
  • binnen de energietransitie;
  • in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.

Het beleid maakt onderscheid tussen de ontwikkeling van volledig nieuwe locaties (nu nog grasland) en ontwikkelingen op de bestaande zes gaswinlocaties.

De aanleg van nieuwe gaswinlocaties in het agrarische landschap ziet de gemeente als een ongewenste, niet-passende inbreuk op dat landschap. Ons onbebouwde buitengebied is primair bestemd voor de agrarische sector. Om dezelfde reden staan we geen nieuwe woningen of nieuwvestiging van andersoortige bedrijven toe in het buitengebied.

Planologische rechten voor de bestaande gaswinlocaties die staan in het bestemmingsplan Buitengebied worden gerespecteerd. Wel zal de gemeente bij aanvragen voor proefboringen en uitbreidingen vanuit de bestaande locaties negatief adviseren.

De beleidsnotitie 'Gaswinning in Weststellingwerf' leest u via deze link of kunt u onderaan deze pagina downloaden (PDF).

Gaswinlocaties in Weststellingwerf

In Weststellingwerf wordt op verschillende locaties gas gewonnen. Dit gebeurt soms al tientallen jaren. In totaal gaat het om zes gaswinlocaties. Hiervan zijn er momenteel drie in gebruik, de andere locaties zijn (tijdelijk) gesloten:

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via www.nlog.nl (een website van de rijksoverheid) is meer informatie te vinden over de gaswinlocaties. Bijvoorbeeld de contouren van de gasvelden, jaarlijkse productiecijfers, winningsplannen, etc. 
Bovenstaand zijn per gaswinlocatie linkjes naar nlog.nl opgenomen.
Op de locaties aan de Steenwijkerweg, de Oude Maden en de Westvierdeparten zijn twee boorputten aanwezig; vandaar dat deze zijn aangeduid als 01 en 02.
Op de locatie aan de Meenthe is gas gewonnen vanuit 2 gasvelden aangeduid als BLD01 en SOW01;  beide velden zijn momenteel gesloten.

Gasveld Boergrup

Gasbedrijf Vermilion wil een nieuw gasveld genaamd Boergrup aanboren vanaf een nieuw aan te leggen gaswinlocatie in de gemeente Westerveld. Het gasveld ligt voor een deel in de gemeente Weststellingwerf. Klik hier om de ligging van gasveld Boergrup op een kaart te bekijken.

Bezwaar tegen verlenging winningsvergunning Gorredijk (03-03-2021)

In januari is de vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen (waaronder gas) voor het winningsgebied Gorredijk verlengd. Het gebied ligt voor een groot deel onze gemeente. Het college van B&W heeft tegen die verlenging bezwaar gemaakt omdat het college en de gemeenteraad tegen gaswinning zijn.

Met de verlenging blijft het voor Vermilion mogelijk om in het gebied gas te winnen. Voordat gaswinning mag worden gestart, moeten er nog andere procedures worden doorlopen zoals de omgevingsvergunning, een werkplan winning en een winningsplan.

Ook de gemeente Fryske Marren maakt bezwaar tegen de verlenging van de winningsvergunning.