HOME  |  Inwoners  |  Gaswinning in Weststellingwerf

Gaswinning in Weststellingwerf

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft nieuw beleid vastgesteld voor gaswinning. In de notitie ´Gaswinning in Weststellingwerf´staat de raad negatief tegenover nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gaswinning.

Hoofdlijn van het nieuwe beleid is dat Weststellingwerf geen medewerking meer wil verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning, omdat dit niet past:

  • bij ons streven naar verduurzaming;
  • binnen de energietransitie;
  • in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.

Het beleid maakt onderscheid tussen de ontwikkeling van volledig nieuwe locaties (nu nog grasland) en ontwikkelingen op de bestaande zes gaswinlocaties.

De aanleg van nieuwe gaswinlocaties in het agrarische landschap ziet de gemeente als een ongewenste, niet-passende inbreuk op dat landschap. Ons onbebouwde buitengebied is primair bestemd voor de agrarische sector. Om dezelfde reden staan we geen nieuwe woningen of nieuwvestiging van andersoortige bedrijven toe in het buitengebied.

Planologische rechten voor de bestaande gaswinlocaties die staan in het bestemmingsplan Buitengebied worden gerespecteerd. Wel zal de gemeente bij aanvragen voor proefboringen en uitbreidingen vanuit de bestaande locaties negatief adviseren.

De beleidsnotitie 'Gaswinning in Weststellingwerf' leest u via deze link of kunt u onderaan deze pagina downloaden (PDF).

Gaswinlocaties in Weststellingwerf

In Weststellingwerf wordt op verschillende locaties gas gewonnen. Dit gebeurt soms al tientallen jaren. In totaal gaat het om zes gaswinlocaties. Hiervan zijn er momenteel drie in gebruik, de andere locaties zijn (tijdelijk) gesloten:

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via www.nlog.nl (een website van de rijksoverheid) is meer informatie te vinden over de gaswinlocaties. Bijvoorbeeld de contouren van de gasvelden, jaarlijkse productiecijfers, winningsplannen, etc. 
Bovenstaand zijn per gaswinlocatie linkjes naar nlog.nl opgenomen.
Op de locaties aan de Steenwijkerweg, de Oude Maden en de Westvierdeparten zijn twee boorputten aanwezig; vandaar dat deze zijn aangeduid als 01 en 02.
Op de locatie aan de Meenthe is gas gewonnen vanuit 2 gasvelden aangeduid als BLD01 en SOW01;  beide velden zijn momenteel gesloten.

Nulmeting

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt als voorwaarde aan nieuwe gaswinlocaties dat een bouwkundige opname plaatsvindt (nulmeting) van een aantal gebouwen in de nabijheid van de gaswinlocatie.  Het gasbedrijf (Vermilion) moet dit bouwkundige onderzoek (laten) uitvoeren.  De gemeente speelt hierin geen rol.
Vermilion deed begin 2019 een nulmeting in Weststellingwerf voor de gasvelden Sonnega-Weststellingwerf en Diever. Half juni is de nulmeting voor de gasvelden Eesveen en Vinkega. De inwoners van de woningen die bij de nulmeting horen, krijgen van Vermilion bericht.

Dat het ministerie een nulmeting als voorwaarde koppelt  aan gaswinning is nieuw. In het verleden was deze voorwaarde er niet. Het lijkt erop dat het ministerie de voorwaarde ook weer gaat afschaffen en gaat inzetten op het meten van bodemtrillingen.  Zodra hierover meer duidelijk is, melden wij dat op deze website.

Mogelijk nieuwe gaswinlocatie Rottum

Vermilion wil een nieuwe gaswinlocatie realiseren in Weststellingwerf. Deze beoogde locatie met de naam ‘Rottum’ ligt achter het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. De vermoedelijke gasvelden zijn verspreid over drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf. 
Zie de “factsheet” van Vermilion (pdf, april 2017) voor de waarschijnlijke ligging van de gasvelden.

Vermilion heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij het ministerie. Deze aanvraag is in week 4 van 2018 in behandeling genomen door het ministerie. In juni 2017 had Vermilion al een winningsplan bij het ministerie ingediend. Het ministerie vraagt nu eerst advies aan verschillende instanties waaronder de gemeente over de omgevingsvergunning en het winningsplan. Ook zal aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) worden gevraagd. Inmiddels heeft de gemeente Weststellingwerf op 13 maart 2018 het advies op het winningsplan afgegeven. Meer informatie vindt u hier.

De adviezen worden meegenomen in de ontwerp-besluiten. Wanneer het ministerie het ontwerp-besluit omgevingsvergunning en het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan ter inzage legt, kunnen ook inwoners een zienswijze indienen. Wanneer dit zal gebeuren, is nu nog niet bekend. Na opstellen van de definitieve besluiten door het ministerie kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van 30 januari 2018 (pdf).

Op 6 december 2018 is de gemeenteraad van Weststellingwerf door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd over gaswinning uit kleine gasvelden en de ontwikkeling van Rottum als nieuwe gaswinlocatie. De volgende stap is dat de raad een besluit neemt over de verklaring van geen bedenkingen die het ministerie voor de nieuwe gaswinlocatie Rottum aan de gemeenteraad van Weststellingwerf vraagt.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van 7 december 2018 (pdf).

Voorstel tot wijziging gaswinning Vinkega

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil de gaswinning uit het gasveld ‘Vinkega’ uitbreiden. Het ‘ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Vinkega’ van het ministerie lag tot 14 december 2017 ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover een zienswijze ingediend bij het ministerie.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van 14 december 2017 (pdf).

Het definitieve instemmingsbesluit is door het ministerie afgegeven op 11 juli 2018. De gemeente heeft beroep aangetekend tegen dit besluit. De beroepsprocedure loopt nog.

Uitbreiding gaswinning De Blesse/Blesdijke

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 18 december 2018 om negatief advies te geven op winningsplannen van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor gaswinning bij De Blesse/Blesdijke.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van 21 december 2018 (pdf).

Uitbreiding gaswinning Noordwolde

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 18 december 2018 om negatief advies te geven op winningsplannen van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor gaswinning bij Noordwolde.

Het ministerie heeft het advies van de gemeente afgewogen. Dit heeft niet geleid tot het afwijzen van het winningsplan. Het ministerie heeft recent besloten om het winningsplan Weststellingwerf met een ontwerp-instemmingsbesluit verder in procedure te brengen. Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf ligt van 29 maart t/m 9 mei 2019 ter inzage.

De gemeente heeft hiertegen een zienswijze ingediend. Meer informatie vindt u in het persbericht van 8 mei 2019.