HOME  |  Inwoners  |  Opvang van kinderen

Opvang van kinderen

Gaat uw kind nog niet naar school of bent u buiten de schooltijden niet in de gelegenheid thuis te zijn voor uw kind, dan is kinderopvang een oplossing. Kinderopvang omvat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderschap.

Peuteropvang

Voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar is de peuterspeelzaal een mooie start om zich extra te ontwikkelen, door samen met andere peuters te spelen en activiteiten te doen. Alle peuters zijn er minimaal twee dagdelen per week welkom.

VVE, Voor- en vroegschoolse educatie

Om ontwikkelings- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en aan te pakken, wordt in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van de basisschool gewerkt met VVE.

Kinderopvang

Kinderopvang Sociaal medische indicatie. Heeft u kinderopvang nodig maar heeft uzelf of uw kind een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u bij de gemeente een sociaal medische indicatie aanvragen. Dit gaat door middel van een formulier, dat u opstuurt naar de gemeente met daarbij een kopie van het contract of de offerte van de instelling die de opvang gaat verzorgen en een brief van uw verwijzer.

Wilt u hierover eerst informatie inwinnen of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het Gebiedsteam in uw regio.

Kinderdagverblijf

In een kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen binnen ruime opvangtijden en tijdens schoolvakanties. Hierdoor krijgen ouders de gelegenheid om te werken of te studeren. Een kinderdagverblijf houdt een dagindeling aan die vergelijkbaar is met de thuissituatie.

Buitenschoolse opvang

Bij de BSO wordt, vaak in samenwerking met basisscholen, plek geboden aan kinderen tussen 4 en 12 jaar. Na schooltijd en tijdens schoolvakanties worden de kinderen in een wat huiselijke situatie opgevangen en kunnen ze de activiteiten doen die ze thuis ook uitvoeren in de thuissituatie.

Kinderopvangtoeslag

De overheid ondersteunt via de wet op de kinderopvang de mogelijkheid voor ouders om werken en de zorg voor kinderen te combineren. Kinderopvangtoeslag geldt voor opvang in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en bij gastouders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Hoe het in zijn werk gaat? Dat leest u hier.