HOME  |  Inwoners  |  Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat is een ramp of crisis?

Een ramp wordt gedefinieerd als een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Een crisis heeft als definitie een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Veiligheidsregio Fryslân

Allerlei organisaties zijn in Nederland bezig om dergelijke incidenten en situaties te voorkomen, daarnaast wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor wanneer het wél gebeurt. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio's in werking. Nederland telt 25 veiligheidsregio's, voor Friesland is het Veiligheidsregio Fryslân waarin de brandweer en GGD samen werken aan een veilig en gezond Fryslân.
Veiligheidsregio's dragen zorg voor het vergroten van de bestuurlijke en operationele slagkracht ten aanzien van rampen en crises. Per regio is er een Regionaal Crisisplan, dat het gemeentelijk rampenplan heeft vervangen en tot doel heeft om te komen tot een eenduidige operationele structuur van de vier klassieke partners in de rampenbestrijding (gemeente, brandweer, politie en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen -GHOR-).

Meer informatie over Veiligheidsregio Fryslân is te vinden op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Bevolkingszorg

Ten tijde van een groot incident komen de verschillende hulpdiensten meteen in actie. Zo zal de brandweer zich bezighouden met onder andere het bestrijden van brand, redding en ontsmetting. De politie is onder meer verantwoordelijk voor ontruimen en evacueren, afzettingen, handhaving van de rechtsorde en identificatie van slachtoffers. De geneeskundige hulpverlening verleent (psycho)somatische hulp en is verantwoordelijk voor preventieve openbare gezondheidszorg.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderdeel bevolkingszorg. Deze bevolkingszorg kan gezien worden in de breedste zin van het woord. Bij deze bevolkingszorg zijn verschillende processen te onderscheiden:

  • Communicatie, waaronder het voorlichten van de pers en het publiek;
  • Publieke zorg, waaronder het opvangen van mens en dier, het voorzien in primaire levensbehoeften of het verplaatsen van (grote groepen) mensen;
  • Omgevingszorg, waaronder de zorg en het beheer voor het milieu en de openbare ruimte;
  • Informatie, waaronder het registreren van slachtoffers en schadegevallen.

Wat kan ik zelf doen?

Omdat een ramp overal kan plaatsvinden, is het belangrijk dat u weet wat u dan moet doen. Op http://denkvooruit.nl vindt u de informatie die u nodig heeft in uw woonomgeving. Door uw postcode in te typen komt u te weten:

  • Welke rampen in uw buurt kunnen plaatsvinden;
  • Welke voorbereidingen u vooraf kunt treffen;
  • Hoe u wordt gewaarschuwd;
  • Wat u moet doen als er een ramp plaatsvindt;

Op de rampeninstructies kunt u zien welke noodsituaties er in uw buurt kunnen ontstaan. Tevens staan er instructies bij hoe u moet handelen bij een dergelijke noodsituatie.

Risicokaart

De provincie Fryslân beheert een risicokaart, een plattegrond met informatie van mogelijke risico's in uw omgeving. Op deze kaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen en grote branden. De risicokaart van Fryslân is belangrijk om de veiligheid van de inwoners verder te vergroten. En de kaart is nodig voor de betrokken hulpdiensten. Met deze gegevens ontwikkelen zij plannen over hoe te handelen bij ongevallen, maar dat niet alleen. Ook is het een belangrijk instrument om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen. Wanneer u op de volgende link klikt gaat u naar de risicokaart Fryslân.