HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan buitengebied 2014

Voor inzage in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied 2014, verwijzen wij u naar deze pagina.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt hoe de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt en bebouwd. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Verder bevat het regels die aangeven hoe groot gebouwen mogen zijn, zoals uw eigen woning en de daarbij horende bijgebouwen. Een bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en overheden. Iedereen moet zich dus aan het bestemmingsplan houden, tenzij er door de gemeente toestemming is gegeven om ervan af te wijken.

In het plangebied van een bestemmingsplan komen meestal meerdere bestemmingen voor. De ligging van de bestemmingen is weergeven op de verbeelding. Veelvoorkomende bestemmingen zijn “wonen”, “agrarisch” en “bedrijf”. Elke bestemming heeft eigen regels. Ook zijn er algemene regels, die in het hele plangebied gelden. De regels schrijven voor wat “toegestaan” is qua gebruik en bouw. Wat voor een locatie niet benoemd staat, is meestal niet toegestaan. Het bestemmingsplan heeft een toelichting waarin het plan wordt uitgelegd en nader onderbouwd.

Bestemmingsplan inzien

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt het eerst als voorontwerp en vervolgens als ontwerp ter inzage gelegd, waarbij u de mogelijkheid heeft om op het plan te reageren. U kunt de bestemmingsplannen in de diverse stadia van de procedure hier inzien:

Ook op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen raadplegen. Indien u voor een gebied of perceel geen bestemmingsplan aantreft is voor die locatie waarschijnlijk nog geen digitale versie beschikbaar. U kunt in dat geval bij ons informeren naar de papieren versie. Zo is op dit moment het bestemmingsplan voor het buitengebied nog niet digitaal, maar werken wij wel aan een nieuw digitaal bestemmingsplan. Dit proces kunt u op hier volgen.

Procedure

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, maar iedereen kan er over meedenken door tijdens de procedure een inspraakreactie of zienswijze in te dienen. Bestemmingsplanprocedures worden aangekondigd via onze website en de kranten Stellingwerf, de Griffioen en de Staatscourant. U kunt ook op de hoogte blijven via www.overheid.nl. Op die website kunt u zich bovendien aanmelden voor een e-mailservice, zodat u een email ontvangt als in uw buurt een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht of wordt vastgesteld. Een bestemmingsplan wordt op initiatief van de gemeente meestal opgesteld voor een heel dorp of voor het buitengebied. Het komt ook voor dat een bestemmingsplan voor een kleiner gebied of zelfs voor één perceel wordt opgesteld. Met zo’n bestemmingsplan (ook wel: partiële herziening) wordt een voornemen van een particulier of bedrijf mogelijk gemaakt dat niet kon voldoen aan het oorspronkelijke bestemmingsplan, maar wat wel past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente, de provincie en het rijk.

Andere ruimtelijke plannen en besluiten

Naast het bestemmingsplan zijn er andere ruimtelijke plannen en besluiten die ook regels voor gebruik en bouw voorschrijven. In veel gevallen zijn deze plannen opgesteld om een particulier plan dat in strijd is met het bestemmingsplan voor een dorp of buitengebied, toch mogelijk te maken. Hieronder zijn deze plannen in de diverse planstadia te raadplegen:

Uw plan in strijd met een ruimtelijk plan? Vooroverleg!

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden om uw plan misschien toch te kunnen realiseren.