HOME  |  Inwoners  |  Vooroverleg

Vooroverleg

Uw plan in strijd met een ruimtelijk plan? Vooroverleg!

Hebt u een (bouw)plan en u weet dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan?
In dat geval kunt u de gemeente verzoeken of er wellicht toch mogelijkheden zijn om het plan te verwezenlijken. We spreken in dat geval van vooroverleg.

Plan indienen voor vooroverleg

Vooroverleg wil zeggen dat u bij de gemeente aftast welke mogelijkheden er zijn om uw plan in afwijking van het bestemmingsplan toch te realiseren. Het betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een overleg op het gemeentehuis plaats zal vinden. Vaak is de aangeleverde informatie duidelijk genoeg en kan de gemeente de beantwoording ook enkel schriftelijk afdoen.

Er is sprake van vooroverleg als u bij uw aanvraag omgevingsvergunning aanvinkt dat uw aanvraag een “vooroverleg” betreft, een handleiding 'Hoe dien je een vooroverleg in op het Omgevingsloket Online', kunt u hier downloaden. Voor een aanvraag vooroverleg kunt u hier klikken. Het is ook mogelijk om in een brief of in een email aan de gemeente een plan voor vooroverleg in te dienen. Ongeacht de wijze van indienen is het van belang dat u zo gedetailleerd mogelijk een uitleg geeft van uw plan. Als uitkomst van het vooroverleg zal de gemeente een ambtelijk standpunt innemen. Aan een dergelijk standpunt kunt u nog geen rechten ontlenen. Indien het ambtelijk standpunt positief is, dan betekent dit enkel dat de gemeente uw plan op het eerste gezicht ziet zitten. Om het plan uiteindelijk te kunnen realiseren is een procedure nodig. Welke dat is, is sterk afhankelijk van het concrete plan en de locatie waar het wordt gevraagd. In het antwoord op het vooroverleg wordt u meegedeeld op welke procedure de gemeente eventueel kan inzetten en onder welke voorwaarden dat kan.

Indien u het niet eens bent met de uitkomst van het vooroverleg, of meent dat het ambtelijk standpunt een onvoldoende basis biedt voor het geven van een vervolg aan uw plannen, dan is er de mogelijkheid om ook een bestuurlijk standpunt te verkrijgen. U moet daar dan specifiek om verzoeken bij het bestuursorgaan dat bevoegd is om over de benodigde procedure een besluit te nemen. Dit kan dus bij het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zijn.

Voor zowel het vooroverleg als het verkrijgen van een bestuurlijk standpunt zijn leges verschuldigd. U kunt daarvoor onze legesverordening raadplegen.

Vooroverleg agrarisch bedrijfserf

In verband met de noodzaak voor u om tot een goede bedrijfssituatie te komen en onze wens om een goede landschappelijke inpassing te bereiken, verzoeken wij u om over plannen voor een agrarisch bedrijfserf in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming vooroverleg te voeren. Het idee is dan om in gezamenlijk overleg tot een toekomstbestendige indeling van bouwwerken, erfverharding en beplanting op het bedrijfsperceel te komen. Daarbij zal de gemeente gebruik maken van de Handleiding schaalvergroting.

Mogelijk vervolg

Uit het vooroverleg of een eventueel bestuurlijk standpunt kan voortkomen dat de gemeente bereid is om een procedure ter afwijking van het bestemmingsplan in te zetten. We kennen in de praktijk – afhankelijk van de specifieke situatie – diverse procedures.

Soms kunt u een omgevingsvergunning vragen waarin het afwijken van het bestemmingsplan wordt meegenomen. Afhankelijk van de aard van de benodigde afwijking is een reguliere of een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure vereist. Bij een reguliere procedure wordt in beperkte mate afgeweken (bijvoorbeeld wanneer binnen de regels van het bestemmingsplan voor afwijken wordt gebleven). Bij de uitgebreide procedure wordt in grovere mate afgeweken. Een voorwaarde voor die procedure is daarom ook dat in een goede ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd waarom het plan toch getuigt van goede ruimtelijke ordening.

Het kan ook nodig zijn dat een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan wordt vastgesteld. In zo’n geval kan het (afhankelijk van uw plan) nodig zijn dat na afronding van die procedure nog een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Die omgevingsvergunning kan dan getoetst worden aan het nieuw opgestelde plan. Een wijzigingsplan en uitwerkingsplan hebben net als een bestemmingsplan regels en een verbeelding als toetskader voor een vergunning.