HOME  |  Inwoners  |  Welstand

Welstand

Hoe worden nieuwe bouwplannen beoordeeld? En wie beoordeelt de plannen?
Lees hier meer over het welstandsbeleid van de gemeente en de welstandscommissie.

De Commissie

Beoordeling van bouwplannen gebeurt door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De commissie brengt aan het College van burgemeester en wethouders een advies uit of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. De commissie beoordeelt op de volgende onderdelen:

  • situering van het gebouw;
  • de massa en vorm;
  • de detaillering.

Kleinere, veel voorkomende bouwplannen worden aan de hand van concrete criteria beoordeeld. Er wordt dan getoetst aan de gebiedscriteria of algemene criteria, zoals genoemd in de Welstandsnota. Voor nieuwe bouwterreinen maakt de gemeente zogenoemde beeldkwaliteitsplannen. Hierin staat beschreven hoe de toekomstige bebouwing er uit mag zien.
De adviseurs van Hûs en hiem (welstandsadvisering en monumentenzorg) zijn zo duidelijk mogelijk in hun adviezen en proberen een bijdrage te leveren aan het bouwplan, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en aan het welstandsbeleid in de gemeente. Wanneer zij adviseren dat het bouwplan gedeeltelijk of niet voldoet aan de eisen van welstand is er na de vergadering altijd gelegenheid om een toelichting te vragen. Ook kunnen de adviseurs suggesties doen voor mogelijke oplossingen. Het advies wordt direct na afloop van de vergadering schriftelijk vastgelegd en ingediend bij de gemeente.

Vergaderfrequentie

De welstandsadviescommissie vergadert in principe eenmaal in de twee weken. Zo worden ingediende bouwplannen altijd binnen een redelijke termijn voorzien van een welstandsadvies. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis. De aanvang van de vergaderingen is 9.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en daarom kunt u bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. Tijdens de vergadering van de commissie kan alleen de aanvrager of diens gemachtigde het plan toelichten. Voor anderen is er geen spreekrecht.

Via onderstaande link kunt u de Welstandsnota van de gemeente Weststellingwerf bekijken c.q. printen. Wilt u de nota uitprinten? Houdt u er dan wel rekening mee dat de nota 60 pagina's bevat. In onderstaand overzicht zijn ook de aanvullingen/wijzigingen van de Welstandsnota opgenomen. Voorzover digitaal beschikbaar zijn deze ook via een link te raadplegen. De overige aanvullingen/wijzigingen liggen ter inzage in het publiekscentrum.

  • Welstandsnota

  • Gebiedsaanduiding dorpen

    Voor de betreffende gebiedsaanduiding van de dorpen, klik op de dorpsnaam hieronder. Voor de verklaring van de aanduiding zie de Welstandsnota.