HOME  |  De thema's

De thema's

Met input van inwoners, ondernemers en betrokken is de omgevingsvisie tot stand gekomen. Hieronder leest u de samenvatting per thema en de spelregels. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Weststellingwerf klimaatneutraal

Weststellingwerf wil zo snel mogelijk duurzaam en klimaatneutraal zijn. In onze gemeente zijn al goede stappen gezet naar duurzaamheid. Zo worden er zonneparken aangelegd bij Wolvega en Noordwolde en hebben veel mensen en bedrijven zelf zonnepanelen geïnstalleerd. Om als gemeente zelf klimaatneutraal te worden, moeten we aandacht houden voor de volgende zaken:

  • We moeten minder energie gaan gebruiken. Dat kan door alle huizen en gebouwen zo goed mogelijk te isoleren.
  • We willen alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Dat betekent dat we nog veel meer moeten doen dan we nu al doen. En we zullen waarschijnlijk alle manieren om energie op te wekken moeten gebruiken. Dat kan ingrijpend zijn. De gemeente heeft daarom graag dat dorpen en inwoners zelf met plannen komen. Het gaat tenslotte om hun eigen omgeving.
  • We willen een 'circulaire economie'. Dat betekent dat ons doel is dat er geen afval meer ontstaat. We gebruiken al het afval om er iets anders mee te maken.Nieuwe huizen gaan we zo bouwen dat materialen niet verloren gaan en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Alleen nog duurzame ontwikkelingen

In de toekomst zal van alle plannen worden onderzocht of ze helpen om de gemeente duurzamer te maken. Als dat niet zo is, dan moeten ze worden aangepast.

Ruimte voor eigen plannen

De gemeente vindt het belangrijk dat dorpen, bedrijven en inwoners met elkaar gaan overleggen en zelf met plannen komen. Als dit niet voldoende gebeurt, dan zal de gemeente zelf een plan maken.

Leefbaarheid & zorg

Leefbaarheid & zorg

Voorzieningen in de buurt

We willen graag dat onze dorpen een prettige plek blijven om in te wonen en te leven. Sport, onderwijs en zorg zijn voor veel mensen erg belangrijk, net als een plek om elkaar te kunnen ontmoeten. Ruimte voor ontmoeting hoort bij het levendig en leefbaar houden van een dorp. Het gaat daarbij niet alleen om een kantine of dorpshuis. Dit kan bijvoorbeeld ook een digitaal dorpsplein of een woonkamer zijn. Op dit moment zijn er genoeg voorzieningen in de dorpen. De gemeente wil dat graag zo houden, maar dit betekent niet dat er nooit iets mag veranderen. Het gaat er om dat er voldoende voorzieningen in de buurt blijven.Soms kan het nodig zijn dat kleinere dorpen een voorziening met elkaar delen. De gemeente vindt dat dorpen nog meer moeten samenwerken. Als het nodig en mogelijk is, helpt de gemeente graag.

Wolvega en Noordwolde zijn hoofdkernen

Wolvega en Noordwolde zijn de hoofdkernen van de gemeente. Wolvega heeft voorzieningen die iedereen in de gemeente gebruikt. In Noordwolde zijn dagelijkse voorzieningen voor het oostelijk deel van de gemeente te vinden. Om de rol van deze dorpen te houden, moet er de komende jaren wel wat gebeuren. Zo wil de gemeente het winkelcentrum van Wolvega compacter en aantrekkelijker maken. Samen met winkeliers, inwoners en deskundigen willen we hiervoor een plan maken. Met Noordwolde gaan we graag aan de slag om het dorp aantrekkelijk te houden, bijvoorbeeld door leegstand tegen te gaan.

Meer ruimte voor kleine bedrijven

In onze gemeente wordt gewoond, maar zeker ook gewerkt. Dat gebeurt in de dorpen, het buitengebied en op bedrijventerreinen. Daarnaast denken we dat er in Weststellingwerf kansen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe kleine bedrijven, bijvoorbeeld aan huis.

Gezonde leefomgeving

Het is belangrijk dat onze leefomgeving gezond is. De gezondheid van inwoners willen we beschermen en verder verbeteren. Daarom willen we ook dat iedereen zich aan de milieuregels houdt en ondernemen we actie als dat niet gebeurt. Op sommige plekken kunnen we misschien zelfs wat strenger zijn. Dat kan uiteraard alleen in overleg met bewoners en bedrijven. Gezondheid verbeteren doen we ook door de gemeente slim in te richten. De omgeving moet uitnodigend zijn om te gaan fietsen of wandelen of een mooie plek bieden om elkaar te ontmoeten. Waar mogelijk probeert de gemeente ook gezond eten te bevorderen.

Aan de slag!

Spelregels voor nieuwe plannen

  • Nieuwe ontwikkelingen en plannen die passen bij de landelijke en dorpse identiteit van Weststellingwerf zijn welkom.
  • We gaan zuinig om met de ruimte. Bouwen doen we zo veel mogelijk binnen de dorpen.
  • Nieuwe plannen passen in het landschap en de dorpen.
  • Plannen die helpen om voorzieningen in de dorpen te houden krijgen voorrang.
  • Gezond gedrag en een groene omgeving zijn erg belangrijk. Elk plan moet hier aan bijdragen.
  • Duurzaamheid staat bij alle plannen en ontwikkelingen voorop.

Landbouw & buitengebied

Landbouw & buitengebied

Sterke landbouw in een mooi landschap

De landbouw in Weststellingwerf is erg goed en de melkveehouderij hoort zelfs bij de wereldtop. De gemeente wil graag dat dit zo blijft. De landbouw krijgt ook in de toekomst ruimte voor groei en ontwikkeling, maar dat mag niet ten koste gaan van landschap en natuur. Goede afstemming van deze functies blijft heel belangrijk. Natuurlijk moeten de plannen van de boeren ook voldoen aan de milieuwetten. De gemeente wil graag dat zo veel mogelijk boeren duurzaam gaan werken.

Er moet overal natuur zijn

Weststellingwerf heeft prachtige natuurgebieden, zoals de Rottige Meente, de Brandemeer en de Lendevallei. Helaas is buiten deze natuurgebieden steeds minder natuur te vinden. Het verschil tussen de natuurgebieden en de landbouwgebieden wordt daardoor steeds groter. We willen graag dat deze ontwikkeling stopt en gaan daarom samen met boeren, natuurorganisaties en inwoners zoeken naar manieren om de natuurwaarden buiten de natuurgebieden te vergroten.

Rust & ruimte

Op het gebied van recreatie en toerisme gaat het in onze gemeente om rust, ruimte en het genieten van de verschillende landschappen. Daarom willen we goede fiets- en wandelroutes op de mooiste plekken van de gemeente. Het fietspad door de Lendevallei verbindt al deze plekken en landschappen met elkaar. Dit fietspad wordt dit jaar in het geheel vernieuwd om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden.

Ook is het belangrijk om de fietsverbindingen met aantrekkelijke gebieden in de buurgemeenten te verbeteren.

Veilige buitenwegen

Op de buitenwegen zorgt het zware en grote landbouwverkeer soms voor onveilige situaties. Aanleg van aparte landbouwwegen is volgens de gemeente niet de oplossing. Een betere verkeersveiligheid willen we bereiken door de aanpassing van bestaande wegen en het aanbrengen graskeien in de bermen.Ook is extra aandacht nodig voor veilig rijgedrag. 

Wonen & omgevingskwaliteit

Wonen & omgevingskwaliteit

Kwaliteit is onderhoud

Het aantal huishoudens in Weststellingwerf stijgt bijna niet meer. Daarom zijn er nog maar weinig nieuwe huizen nodig. De gemeente wil vooral aan de slag met de huizen en gebouwen die er al zijn. Bijvoorbeeld door deze energiezuiniger te maken. Of door ze geschikt te maken voor de wensen van de toekomst. Een toekomst met meer ouderen die graag thuis blijven wonen en waar ook plek moet zijn voor starters die een betaalbaar huis zoeken. Het aanpassen van de huizen doet de gemeente het liefst samen met de eigenaren.

Wolvega en Noordwolde

Wolvega en Noordwolde blijven de grootste kernen van Weststellingwerf. Deze dorpen bieden de meeste voorzieningen, zoals winkels en scholen. Het niveau van de voorzieningen willen we hier zoveel mogelijk behouden. De meeste nieuwe huizen worden in Wolvega en Noordwolde gebouwd. Dat zijn verschillende soorten huizen. We kijken daarbij goed naar de bevolkingsontwikkeling en aan welk soort huizen behoefte is.

Ruimte voor maatwerk in de dorpen

Binnen alle dorpen is ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat we goed zullen kijken of een plan past bij het dorp. Het project ‘ruilverwoning’ in De Hoeve is eenvoorbeeld van maatwerk. Bij dit project hebben inwoners elkaar verteld hoe ze nu wonen en hoe ze in de toekomst graag wonen.We onderzoeken daar hoe bestaande gebouwen beter  gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door te ruilen, te splitsen of samen te voegen. Als het echt niet anders kan, wordt soms een nieuw huis gebouwd.

Geen nieuwe wegen, wel betere wegen

Weststellingwerf is goed bereikbaar via de weg en het spoor. Nieuwe wegen zijn dus niet nodig. We willen wel dat het veiliger wordt op de weg, vooral voor fietsers en wandelaars. De gemeente wil samen met bewoners en plaatselijke belangen de entrees van de dorpen veiliger en mooier maken. Ook zijn er plannen om de spoorwegovergang bij de Lycklamaweg in Wolvegaveiliger te maken. De meeste wegen, fietspaden, stoepen, groenstroken en bermen liggen er netjes bij. Maar soms kan het beter. De inzet blijft gericht op goed onderhoud van al deze elementen.