HOME  |  Over de omgevingsvisie

Over de omgevingsvisie

Logo omgevingsvisie

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 12 juni 2019 de Omgevingsvisie van Weststellingwerf vastgesteld.
In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente de komende jaren invulling wil geven aan de ruimtelijke ontwikkeling in Weststellingwerf. Ook onderwerpen als omgevingskwaliteit, duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijke thema’s in de visie.

Inwoners, ondernemers en betrokkenen hebben actief bijgedragen aan de Omgevingsvisie. Aan de Omgevingsvisie is met een addendum het recent vastgestelde beleid rond gaswinning toegevoegd.

U kunt de Omgevingsvisie hier lezen. De zienswijzennota vindt u hier. U kunt geen bezwaar maken of beroep instellen tegen de Omgevingsvisie. 


Waarom een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom belangrijk. Er staan kaders in voor de ontwikkelingen in de komende jaren, op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, landbouw en duurzaamheid. De gemeenteraad wil dat de omgevingsvisie een goede leidraad vormt voor nieuwe plannen. Plannen van de gemeente zelf, van een dorp of misschien wel van u zelf. 

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

Het proces is in verschillende stappen verlopen:

  • In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente.
  • Er zijn twee Inspiratieavonden in april 2017 gehouden, waarbij in totaal meer dan 170 inwoners en andere betrokkenen input hebben geleverd voor de verschillende thema’s.
  • In juni, juli en september 2017 zijn themabijeenkomsten georganiseerd, waarop met betrokkenen van gedachten is gewisseld over de toekomst van Weststellingwerf.
  • Na de zomervakantie van 2017 is alle informatie bijeengebracht en geïntegreerd in de eerste conceptversie van de Omgevingsvisie. Het resultaat is getoond in een interactieve openbare bespreekavond in november 2017, waarna het ontwerp van de Omgevingsvisie is opgesteld.
  • Het ontwerp heeft in het tweede kwartaal van 2018 acht weken ter inzage geleden. De gemeenteraad wilde van zoveel mogelijk mensen horen hoe zij denken over de gemaakte keuzes. De omgevingsvisie is namelijk van en voor iedereen in Weststellingwerf.
  • In totaal ontvingen we zo’n 50 reacties van inwoners, dorpsbesturen en ondernemers. De reacties lieten ons nadenken over wat we al hadden opgeschreven in de ontwerpvisie. Wat kan er nog anders, scherper, beter?
  • In een werkvergadering hebben de raadsleden met de indieners van een reactie gesproken over de reacties. 
  • Het ontwerp van de Omgevingsvisie is op punten aangepast en aangeboden aan de raad voor besluitvorming.
  • In juni 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld.

Video´s en verslagen van de inspiratie- en themabijeenkomsten

Bekijk hier het nieuwsarchief met video's en verslagen van de inspiratie- en themabijeenkomsten die zijn gehouden in Noordwolde, Scherpenzeel, Wolvega, Sonnega en Nijeholtpade.

Columns van de experts

Gedurende het proces waarin de omgevingsvisie tot stand kwam, hebben verschillende betrokkenen en experts in columns hun licht laten schijnen over het thema 'Omgevingsvisie'. Lees de columns hier terug.

Waarom een Omgevingsvisie?

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen.

Animatie over de Omgevingsvisie

Goede ambities formuleren voor de omgevingsvisie. Bekijk deze animatie.