HOME  |  Ondernemers  |  Grondverzet en bodemkwaliteit

Grondverzet en bodemkwaliteit

Om hergebruik van grond te faciliteren, heeft de gemeente een bodemkwaliteitskaart met bodembeheerplan 2010 vastgesteld. In het bodembeheerplan zijn de gemeentelijke voorwaarden vastgelegd voor hergebruik van grond (de spelregels voor grondverzet). Als onderdeel van het bodembeheerplan 2010 is in januari 2014 een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vastgesteld (inclusief een geactualiseerde technisch-inhoudelijke onderbouwing). De spelregels voor grondverzet en de daarbij behorende procedures uit het bodembeheerplan 2010 blijven van kracht.

De bodemkwaliteitskaart toont de bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden, bevat een ontgravingskaart en een toepassingskaart. Op de toepassingskaart staat welke grond je waar mag gebruiken. De toepassingskaart is samengesteld uit de bodemkwaliteitskaart en er is gekeken waar welke grond mag worden toegepast. In Ooststellingwerf en Opsterland is grondverzet op dezelfde manier geregeld. Het beleid is zo op elkaar afgestemd dat onder dezelfde voorwaarden grondverzet ook naar elkaars gemeente kan plaatsvinden. Binnen dat kader is ook aansluiting gezocht bij de meeste andere gemeenten in Fryslân.

Grondverzet geregeld

Het bodembeheerplan en de toepassingskaarten hebben tot doel om het grondverzet binnen de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland verantwoord te regelen. Wie in het verleden grond tussen verschillende locaties wilde verplaatsen, moest die grond altijd laten keuren. Aan deze zogenaamde partijkeuring zijn aanzienlijke kosten verbonden. Onder een aantal voorwaarden is keuring nu niet meer nodig. Deze ‘vrijstellingsregeling grondverzet’ leidt tot een lastenverlichting voor bedrijven en particulieren.

Melden grondverzet wel nodig

Met het vaststellen van het bodembeheerplan, de bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten is het verplaatsen van grond vereenvoudigd, zowel binnen de individuele gemeenten als tussen de onderlinge gemeenten. Grondverzet groter dan 50 m3 moet altijd vooraf worden gemeld. Voor meer informatie en het doen van meldingen kunt u terecht op de website van Meldpunt Bodemkwaliteit.

Voor meer informatie en het doen van meldingen kunt u terecht op de website Interactieve bodemkwaliteitskaart Fryslân.