HOME  |  Over de omgevingsvisie

Over de omgevingsvisie

Logo omgevingsvisie

Weststellingwerf werkt sinds 2017 aan een Omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie is nu klaar. De volgende stap is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt. De gemeenteraad wilde van zoveel mogelijk mensen horen hoe zij denken over de tot nu toe gemaakte keuzes. De omgevingsvisie is namelijk van en voor iedereen in Weststellingwerf.

De ontwerp-omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. Iedereen heeft kunnen reageren. In totaal ontvingen we zo’n 50 reacties van inwoners, dorpsbesturen en ondernemers. De reacties laten ons nadenken over wat we al hadden opgeschreven in de ontwerpvisie. Wat kan er nog anders, scherper, beter?

In september doen we de gemeenteraad een voorstel over het vervolg. Dan wordt de verdere route van de omgevingsvisie bepaald. De zienswijzen worden dan nog niet inhoudelijk behandeld. Na de zomer komen wij bij u terug om u er meer over te vertellen.

Waarom een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom belangrijk. Er staan kaders in voor de ontwikkelingen in de komende jaren, op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, landbouw en duurzaamheid. De gemeenteraad wil dat de omgevingsvisie een goede leidraad vormt voor nieuwe plannen. Plannen van de gemeente zelf, van een dorp of misschien wel van u zelf. 

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

Het proces is in verschillende stappen verlopen:

  • In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente.
  • Er zijn twee Inspiratieavonden in april 2017 gehouden, waarbij in totaal meer dan 170 inwoners en andere betrokkenen input hebben geleverd voor de verschillende thema’s.
  • In juni, juli en september 2017 zijn themabijeenkomsten georganiseerd, waarop met betrokkenen van gedachten is gewisseld over de toekomst van Weststellingwerf.
  • Na de zomervakantie van 2017 is alle informatie bijeengebracht en geïntegreerd in de eerste conceptversie van de Omgevingsvisie. Het resultaat is getoond in een interactieve openbare bespreekavond in november 2017, waarna het ontwerp van de Omgevingsvisie is opgesteld.
  • Het ontwerp heeft in het tweede kwartaal van 2018 acht weken ter inzage geleden. De reacties die dat opleverde, worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Voor wat betreft de vorm de Omgevingsvisie wordt uitgegaan van een globale en beeldende visie. Omdat de Omgevingswet aangeeft dat het instrument Omgevingsvisie vormvrij is zal er gebruik worden gemaakt van (de kracht van) verschillende media. De visie is uiteindelijk idealiter een mediamix: een website, een PDF, een boekje en een video.

een website, een PDF, een boekje en een video

Video´s en verslagen van de inspiratie- en themabijeenkomsten

Bekijk hier het nieuwsarchief met video's en verslagen van de inspiratie- en themabijeenkomsten die zijn gehouden in Noordwolde, Scherpenzeel, Wolvega, Sonnega en Nijeholtpade.

Columns van de experts

Gedurende het proces waarin de omgevingsvisie tot stand kwam, hebben verschillende betrokkenen en experts in columns hun licht laten schijnen over het thema 'Omgevingsvisie'. Lees de columns hier terug.

Waarom een Omgevingsvisie?

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen.

Animatie over de Omgevingsvisie

Goede ambities formuleren voor de omgevingsvisie. Bekijk deze animatie.