HOME  |  Organisatie  |  Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

Jaarlijks ontvangt de gemeente Weststellingwerf zo'n honderd bezwaarschriften. Dat is niet zo verwonderlijk voor wie bedenkt hoeveel regels en wetgeving de gemeente uitvoert en handhaaft. De belangen van de gemeente, burgers en bedrijfsleven komen niet altijd overeen. Een algemeen besluit kan in individuele gevallen verstrekkende gevolgen hebben. Dat is onvermijdelijk, maar de belanghebbende heeft wel recht op een heroverweging. De bezwaarschriftprocedure geeft u de gelegenheid om de juistheid van een besluit aan de orde te stellen. Voorafgaand aan het nemen van een beslissing op bezwaarschriften laat het bestuursorgaan zich adviseren door een onafhankelijke adviescommissie.

De adviescommissie

De gemeente Weststellingwerf heeft een onafhankelijke, externe "adviescommissie bezwaarschriften" ingesteld.
De leden van deze commissie zijn:

  • de heer L. J. Lyklema, (voorzitter);
  • mevrouw W. J. Reinders;
  • de heer H. L. A. van Kats;
  • de heer T. J. Heegsma;
  • mevrouw D. A. Getreuer-Brill.

De commissie brengt aan de burgemeester/college van B&W advies uit over ingediende bezwaarschriften.

Bezwaar en hoorzitting

In een hoorzitting kan de indiener van het bezwaarschrift zijn/haar bezwaarschrift mondeling toelichten of aanvullen.Tevens hebben het bestuursorgaan of eventuele belanghebbenden gelegenheid om op de bezwaren in te gaan. Het bestuursorgaan wordt in de regel vertegenwoordigd door een ambtenaar. De bezwarencommissie brengt vervolgens een advies uit aan het betreffende bestuursorgaan, dat de zaak vervolgens opnieuw overweegt en een beslissing neemt.