HOME  |  Organisatie  |  Beleidsnota's

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Financiële beleidsstukken

Jaarverslag fysieke leefomgeving

Het college van burgemeester en wethouders stellen het jaarverslag fysieke leefomgeving vast. Hiermee wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de behaalde uitvoeringsresultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de gemeentelijke werkvelden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, openbare ruimte, natuur en landschap (een bredere opzet van het eerdere jaarverslag bouwen en milieu).