HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Agenda raadsvergadering woensdag 6 mei 2020

Agenda raadsvergadering woensdag 6 mei 2020

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-04-2020
Soort bekendmaking: Raadsagenda

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vragenkwartier raadsleden
 4. Besluitenlijst raadsvergadering 17 april 2020
 5. Lijst van toezeggingen
 6. Mededelingen college
 7. Ingekomen stukken
 8. Nadere inlichtingen vragen over het door het college gegeven antwoord met betrekking tot de beantwoording van de artikel 31 vragen RvO van Groenlinks en Blijf Stellingwarfs over gaswinning.
   
 9. Bespreekstukken:
  - Concept RES Fryslân
  - Structureel voortzetten van de kantine Sportcomplex de Steense in eigen beheer
  - GR SW - Fryslân jaarrekening 2019 en begroting  2020 en 2021
  - VRF - Jaarrekening 2019, begroting 2021 en de eerste begrotingswijziging 2020
  - Marrekrite – Jaarverslag 2019, concept begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  - Hûs en Hiem - begroting 2021 en jaarverslag 2019
  - Motie vreemd aan de orde van de dag  inzake Procedure Europese Hof
   
 10. Sluiting

Geen publiek

De coronamaatregelen betekenen dat er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen kunnen zijn. De bijeenkomsten van de raad vinden tijdelijk online plaats en niet in de raadzaal.

Je kunt wel schriftelijk ‘inspreken’.  Neem hiervoor contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga via telefoon 06-51044068.

Live volgen

Uitgangspunt is dat inwoners zowel de discussie als de openbare besluitvorming kunnen volgen. De raadscommissies en raadsvergaderingen kun je thuis live volgen of later terugkijken via www.weststellingwerf.nl/live.