HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Kennisgeving: vastgesteld bestemmingsplan Langelille - De Driesprong

Kennisgeving: vastgesteld bestemmingsplan Langelille - De Driesprong

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-05-2020
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie

Bestemmingsplan Langelille – Recreatiepark De Driesprong

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 17 april 2020 het bestemmingsplan Langelille – Recreatiepark De Driesprong heeft vastgesteld. Ook stelde de raad een wijziging van de welstandsnota vast.  

Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling mogelijk op adres Lemsterweg 20 te Langelille. Ter vervanging van stacaravans worden 50 recreatiewoningen gebouwd en wordt het terrein opnieuw ingedeeld. De ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaande recreatieterrein direct ten noorden van het Krompad en ten westen van de Lemsterweg. Aan de westzijde vormt rivier De Tsjonger de grens. Het plan is het vervolg op de planontwikkeling aan de zuidzijde van deze weg, waar strandstudio’s en recreatiewoningen zijn gerealiseerd.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt van woensdag 6 mei 2020 tot en met dinsdag 16 juni 2020 ter inzage. Tijdens deze termijn kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis, Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. In verband met het coronavirus moet u wel eerst een afspraak maken. Deze regel geldt in elk geval nog tot en met 19 mei 2020. Belt u voor het maken van een afspraak naar 140561 of mail naar info@westellingwerf.nl.

U kunt ook het plan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0098.BPDeDriesprong2018-VG01.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging kunt u beroep indienen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een voorwaarde is dat u belanghebbende bent en dat u tijdig een zienswijze indiende op het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was tot de zienswijze, mag u ook in beroep gaan. Beroep staat alleen open voor het bestemmingsplan en niet tegen het besluit tot wijzigen van de welstandsnota.

U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Als u beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. U kunt bij afzonderlijke brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.