HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Ontwerpbestemmingsplan Stadburen 21 - Nijeholtwolde

Ontwerpbestemmingsplan Stadburen 21 - Nijeholtwolde

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Nijeholtwolde
Publicatiedatum: 27-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadburen 21 – Nijeholtwolde’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadburen 21 – Nijeholtwolde’ is opgesteld. Dit bestemmingsplan regelt de sloop van oude agrarische panden en in ruil hiervoor wordt een nieuwe woning gerealiseerd. De nieuw te bouwen woning met bijgebouw  wordt

Op een nieuw woonperceel gerealiseerd. Het plangebied is gelegen aan de Stadburen 21 in het buitengebied van het dorp Nijeholtwolde. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wolvega, sectie J, nummers 428,429,789,790 en 821.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van woensdag 28 augustus 2019 tot en met dinsdag 8 oktober 2019 ter inzage op het gemeentehuis, Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Ook kunt u het plan raadplegen via www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan identificatie nummer is: NL.IMRO.0098.BPStadburen21-ON01.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen zijn mening geven op het plan. Uw zienswijze kunt u schriftelijk sturen aan Gemeente Weststellingwerf, College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB  WOLVEGA. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door te bellen met 140561.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt een beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan meestal alleen als de indiener van dat beroep ook een zienswijze indiende tegen het ontwerp bestemmingsplan.