HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Vaststelling bestemmingsplan 'Stadburen 21 - Nijeholtwolde'

Vaststelling bestemmingsplan 'Stadburen 21 - Nijeholtwolde'

Dit item is verlopen op 31-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Nijeholtwolde
Publicatiedatum: 18-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 januari 2020 het bestemmingsplan Stadburen 21 - Nijeholtwolde, als vervat in het bestand NL.IMRO.0098.BPStadburen21-VA01, heeft vastgesteld. 

Dit bestemmingsplan regelt de sloop van oude agrarische panden en in ruil hiervoor wordt een nieuwe woning gerealiseerd. De nieuw te bouwen woning met bijgebouw  wordt op een nieuw woonperceel gerealiseerd. Het plangebied is gelegen aan de Stadburen 21 in het buitengebied van het dorp Nijeholtwolde. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wolvega, sectie J, nummers 428,429,789,790 en 821

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan kan vanaf woensdag 19 februari 2020 gedurende een termijn van zes weken (tot en met dinsdag 31 maart 2020) worden ingezien bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Het bestemmingsplan is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0098.BPStadburen21-VA01

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, tegen bovengenoemd besluit beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Als u beroep instelt, heeft dat geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dat verzoek binnen de beroepstermijn is ingediend, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan wanneer op dat verzoek is beslist.