HOME  |  Organisatie  |  Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Plan Gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid

Ten zuiden van Wolvega ligt het projectgebied van de gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid. Provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea werkten in 2017 samen aan de herinrichting van ruim 90 hectare grond. Het plan omvatte:

  • Realiseren nieuwe natuur
  • Realiseren waterberging
  • Bijdragen aan verbeteren waterkwaliteit
  • Versterken landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
  • Vergroten van de educatieve en recreatieve waarde

Het gebied ten noorden van De Lende

Park “De Nieuwe Aanleg”
In het gebied ten noorden van De Lende ligt het park “De Nieuw Aanleg”. De oorspronkelijke inrichting is ontworpen door de bekende tuin- en landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Hij is onder andere ook bekend van de Princentuin in Leeuwarden een vele andere parken in Fryslân en Groningen. Allemaal ontworpen en aangelegd in de karakteristieke Engelse landschapsstijl.

In dit park en daarbuiten komen een aantal aanpassingen. De vijver wordt uitgebaggerd, het bestaande eilandje verdwijnt, er worden een aantal bomen gekapt en nieuwe aangeplant. Van de paden wordt plaatselijk het tracé aangepast en er wordt aan de rand van het park met een nieuw bruggetje verbinding gemaakt met de nieuw aan te leggen recreatiepaden buiten het park. Om de bezoeker te informeren over de betekenis van het park worden nieuwe informatiepanelen geplaatst. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het park nog mooier wordt, beter herkenbaar wordt als “Roodbaardpark” en een betere leefomgeving biedt voor plant en dier.

Hemelwater vanuit Wolvega
De gemeente Weststellingwerf  heeft in een deel van Wolvega een apart rioolstelsel aangelegd om regenwater af te voeren. Regenwater dat relatief schoon is, maar toch nog extra gezuiverd moet worden alvorens het op De Lende geloosd mag worden. Ten zuiden van het park wordt een waterbassin aangelegd. Hierin wordt de eerste stap gezet om het water te reinigen. Zand- slib en stofdeeltjes kunnen hier bezinken. Het bassin eindigt bij het bestaande zandpad tussen de Steenwijkerweg en de spoorlijn. Het gebied ten zuiden daarvan wordt ingericht tot natuurgebied. In het verlengde van het waterbassin komen er rietvelden. In deze rietvelden, zogenaamde helofytenfilters, wordt het regenwater verder gezuiverd. Met name voedingsstoffen blijven hier achter.

Nieuwe natuur
Ten zuiden van het zandpad komen er naast de reeds bestaande, nieuwe petgaten in het gebied. De oorspronkelijke petgaten zijn ontstaan door de turfwinning. Het veen werd ontgraven en tot turf gemaakt. Naast dat het gebied overwegend tot natuur wordt ingericht, blijft plaatselijk de agrarische functie behouden.

Recreatiepaden en uitzichtheuvel
Vanaf de Hortensiastraat in Wolvega tot aan het Zwatte Weggien wordt een betonnen wandelpad aangelegd. Dit pad is geschikt voor rolstoelgebruikers. Het pad krijgt door een bruggetje verbinding met “De Nieuwe Aanleg”. Halverwege tussen Wolvega en het Zwatte Weggien wordt aan de rand van het bestaande trekgatengebied een uitkijkheuvel opgeworpen. Deze zal een fraai uitzicht bieden over het bestaande en nieuwe natuurgebied. De top van de heuvel zal via een betonpad bereikbaar worden gemaakt. Verder worden er door het bestaande natuurgebied enkele zogenaamde struinpaden aangelegd. Deze paden zijn onverhard.

Het gebied ten zuiden van De Lende

Bloemrijk grasland
Het gebied tussen De Lende en de Domeinenweg wordt met het oog op de ontwikkeling van bloemrijk grasland ingericht als zomerpolder. In het voorjaar en de zomer wordt door bemaling gezorgd voor een zodanig waterpeil dat de percelen gemaaid en gehooid kunnen worden en geschikt zullen zijn als fourageer- en broedgebied voor weidevogels. In de winter kunnen de percelen bij hoge waterpeilen in De Lende onder water lopen.

Riet en water
Ten zuiden van de Domeinenweg wordt een gebied met riet en open water ontwikkeld. Dit betreft het deelgebied genaamd ‘polder Reijm’. De polder zal gedurende het winterseizoen in een open verbinding met De Lende komen te staan. Daarvoor wordt de kade langs De Lende ter plaatse van de eerder open gegraven meander verwijderd en wordt er een afsluitbare duiker in de Domeinenweg aangebracht. De polder functioneert daardoor tevens als waterbergingsgebied. In voorjaar en zomer kan deze verbinding worden afgesloten. Door verdamping kan het waterpeil zakken hetgeen de natuurontwikkeling ten goede zal komen. De waterafvoer voor het achterliggende landbouwgebied gaat anders worden geregeld. Er wordt een nieuwe afvoerduiker (buis) onder de spoorlijn aangelegd waardoor er een rechtstreekse verbinding met de waterlossingen ten oosten van de A32 zal ontstaan richting het gemaal bij de Catspolder.

Samenwerken
Er wordt bij het project Wolvega-Zuid samengewerkt met de gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Het projectmanagement wordt verzorgd door de provincie Fryslân. Daarnaast is er een projectgroep met vertegenwoordigers van de andere genoemde partijen en twee onafhankelijke adviseurs uit het gebied.

Schets gebiedsinrichting Wolvega-Zuid