HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 35, 5-11-2014: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen Meulewiek 4 Noordwolde

Gemeenteblad 2014 nr. 35, 5-11-2014: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen Meulewiek 4 Noordwolde

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-11-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen Meulewiek 4 Noordwolde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning met een afwijking ingevolge artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º Wabo te verlenen voor de bouw van een uitvaartcentrum op het perceel Meulewiek 4 te Noordwolde.  

Procedure
De omgevingsvergunning kan alleen worden afgegeven met toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º Wabo. Onderdeel van een dergelijke procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In zijn raadsvergadering van 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarnaast is besloten dat indien er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, de verklaring als definitief zal worden beschouwd.

Terinzage
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing en de voorlopige verklaring van geen bedenkingen van de raad) met ingang van donderdag 6 november 2014 tot en met woensdag 17 december 2014 ter inzage. Om de stukken in te zien kunt u gedurende de openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. U kunt hiervoor een afspraak maken door contact op te nemen via telefoonnummer: 140561.