HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 36, 5-11-2014: Bestemmingsplan Langelille – De Driesprong

Gemeenteblad 2014 nr. 36, 5-11-2014: Bestemmingsplan Langelille – De Driesprong

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-11-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Bestemmingsplan Langelille – De Driesprong

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat het bestemmingsplan Langelille – De Driesprong is vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het perceel aan de Lemsterweg 20 te Langelille (kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie J, nummer 10) voorziet in de realisatie van 28 recreatiewoningen met een landschappelijke inpassing van het terrein.

Besluit aanpassing welstandsnota
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten de welstandsnota voor het betreffende perceel te wijzigen. In de welstandsnota valt het plangebied onder ‘landelijk gebied’. Een recreatiepark levert strijd op met de bijbehorende welstandsbepalingen. Zonder een aanpassing van de welstandnota voor het plangebied kan geen positief welstandsadvies worden verkregen voor de recreatiewoningen. Gezien de inrichting van het plangebied met recreatiewoningen, zullen voor het plangebied de welstandseisen van de gebiedsaanduiding ‘recreatieparken’ gaan gelden.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan en het besluit tot wijziging van de welstandsnota kunnen vanaf donderdag 6 november 2014 gedurende een termijn van zes weken (t/m woensdag 17 december 2014) worden ingezien bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Het bestemmingsplan is ook via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0098.BPDe Driesprong-VA01 te raadplegen.

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar maakte, tegen bovengenoemd besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Voor het in De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn is ingediend, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit tot wijziging van de welstandsnota en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.