HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 37, 5-11-2014: Kennisgeving ontwerpbesluiten Ter Idzard - woningbouwlocatie 4 woningen Hamersweg

Gemeenteblad 2014 nr. 37, 5-11-2014: Kennisgeving ontwerpbesluiten Ter Idzard - woningbouwlocatie 4 woningen Hamersweg

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-11-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Kennisgeving ontwerpbesluiten Ter Idzard - woningbouwlocatie 4 woningen Hamersweg

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om mee te werken aan het woningbouwproject Hamersweg te Ter Idzard. Het project voorziet in een woongebied met ruimte voor 4 vrijstaande woningen. Het plangebied is gesitueerd aan de westzijde van de Hamersweg in Ter Idzard. Het betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie L, nummer 771.

Om uitvoering te kunnen geven aan het project moet een aantal besluiten worden genomen. Deze besluiten leggen wij nu (als ontwerp) ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan Ter Idzard - woningbouwlocatie 4 woningen Hamersweg
Het bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming op een deel (aan de noordoostzijde) van het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie L, nr. 771 aan de Hamersweg te Ter Idzard en maakt de gefaseerde bouw van 4 vrijstaande woningen mogelijk. Tevens voorziet het plan in een woonbestemming op het perceel aan de Idzardaweg 76 (kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie L, nr. 769). Voor zover nodig kunt u

De huidige bestemming van bovengenoemde percelen is “Agrarisch”. De bouw van woningen is in strijd met deze bestemming. Planologische medewerking aan het plan is mogelijk met een partiële herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bestaat ondermeer uit een ruimtelijke onderbouwing, verschillende onderbouwende onderzoeken en bouwregels.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan
In de gemeentelijke welstandsnota valt het plangebied onder “landelijk gebied”. Een woongebied levert strijd op met de hierbij behorende welstandsbepalingen. Daarom is voor het woongebied een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst
De gemeente Weststellingwerf heeft een anterieure overeenkomst met de grondeigenaren gesloten. Middels deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over onderneer de grondexploitatie, de aanleg van openbare voorzieningen en planschade. Van deze overeenkomst ligt de zakelijke beschrijving ter inzage. Deze zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeenkomst.

Terinzagelegging en mogelijkheid zienswijze
Alle bovengenoemde stukken liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 6 november 2014 tot en met woensdag 17 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Griffioenpark 1 te Wolvega. De documenten zijn ook via www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0098.BPTERIDZAWZHAMERSW-ON02 te raadplegen.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan (bij voorkeur schriftelijk) zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer O.R. Verbree, telefoonnummer (0561) 691 281.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Hier staat ook geen bezwaar of beroep tegen open. Voor meer informatie over de zakelijke beschrijving kunt u contact opnemen via eerder genoemd telefoonnummer.