HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 4, 05-03-2014: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Noordwolderweg 19 te Vinkega uitbreiding mechanisatiebedrijf Luchtenberg

Gemeenteblad 2014 nr. 4, 05-03-2014: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Noordwolderweg 19 te Vinkega uitbreiding mechanisatiebedrijf Luchtenberg

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-03-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Noordwolderweg 19 Vinkega uitbreiding mechanisatiebedrijf Luchtenberg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan Noordwolderweg 19 Vinkega wordt opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een nieuw planologisch kader voor het mechanisatiebedrijf Lugtenberg, waarmee het o.a. mogelijk wordt gemaakt om een tweetal nieuwe loodsen te plaatsen aan de noord- en westzijde van het bedrijf op het perceel Noordwolderweg 19 (kadastraal bekend: NWD02 N 1357 en NWD02 N 1259) met een gezamenlijke grootte van ruim 1500m2. De loods aan de westzijde is bedoeld ten behoeve van de daar aanwezige bandenopslag en een spoelplaats. De noordelijke loods is voor reparatie en stalling van landbouwmachines. Verder wordt de bestaande buitenopslag aan de noordzijde van het bedrijf inbestemd.

Een voorwaarde voor de uitbreiding is dat het perceel landschappelijk wordt ingepast. Hiertoe is een zogenaamd “Nije Pleats traject” doorlopen. Het resultaat als weergegeven in een adviesdocument en bijbehorend beplantingsplan wordt als voorwaarde aan de uitbreiding gekoppeld. De inpassing betreft zowel de voor- als achterzijde van het perceel.

Het voorontwerp bestemmingsplan met het Nije Pleats advies en beplantingsplan ligt vanaf donderdag 6 maart 2014 tot en met 16 april 2014 ter inzage. Om het plan in te zien kunt u gedurende de openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een standpunt over het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140561 en dan vragen naar de heer R. Hekman.

Met inachtneming van de eventuele ingediende reacties, beoordeelt het college of het bestemmingsplan verder in procedure kan worden gebracht. Dit houdt in dat het al dan niet aangepaste bestemmingsplan als ontwerp ter visie wordt gelegd, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Ten slotte neemt de raad een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.