HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 5, 12-03-2014: Ontwerp wijzigingsplan Hesselinghstraat Oldeholtpade (nieuw te bouwen woning) en zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Gemeenteblad 2014 nr. 5, 12-03-2014: Ontwerp wijzigingsplan Hesselinghstraat Oldeholtpade (nieuw te bouwen woning) en zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-03-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Hesselinghstraat Oldeholtpade met ingang van donderdag 13 maart 2014 tot en met 23 april 2014 gedurende een termijn van zes weken in het Publiekscentrum van het gemeentehuis Griffioenpark 1 te Wolvega, voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan is ook via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0098.NL.IMRO.0098.WPHesselinghstraat-ON01 te raadplegen.

Het ontwerp wijzigingsplan geeft het planologisch kader voor een nieuw te bouwen woning met bijgebouw, tuin en overige erfinrichting op een perceel gelegen op de hoek van de Hesselinghstraat en de Buitenkamp in Oldeholtpade. Het gaat om een deel van de percelen kadastraal bekend WVG E 2641 en WVG E 2704.

Tijdens de voornoemde termijn dat het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt, zal ook een zakelijke beschrijving van de aanwezige anterieure overeenkomst ter inzage liggen. Deze overeenkomst heeft de gemeente gesloten met de toekomstige bewoners van het perceel. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over o.a. de grondexploitatie, de aanleg van openbare voorzieningen en planschade. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeenkomst.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk zijn zienswijze over het wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 140561 en dan vragen naar de heer R. Hekman.

Tegen de overeenkomst zijn geen zienswijzen mogelijk en kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.