HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2017 nr. 8, 05-04-2017: Vastgestelde beheersverordening Noordwolde

Gemeenteblad 2017 nr. 8, 05-04-2017: Vastgestelde beheersverordening Noordwolde

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-04-2017
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgestelde beheersverordening Noordwolde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 maart 2017 de beheersverordening Noordwolde heeft vastgesteld.

De beheersverordening vervangt het bestemmingsplan Noordwolde uit 2007.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening moet een bestemmingsplan binnen 10 jaar worden geactualiseerd. Aangezien er geen grote ruimtelijke ontwikkelingen zijn of worden verwacht in Noordwolde is gekozen voor een beheersverordening. Het verschil ten opzichte van een bestemmingsplan is dat in de beheersverordening enkel de bestaande planologische situatie wordt vastgelegd. Er worden dus geen nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld een uitbreiding van het industrieterrein in de verordening opgenomen.

De beheersverordening dient als ruimtelijk toetsingskader voor de vergunningverlening en bestaat uit een toelichting, regels en een illustratie (= plankaart). Primair zijn de bestemmingen uit het bestemmingsplan Noordwolde behouden. Binnen de beheersverordening kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden worden ingevuld die ingevolge de regels en plankaart mogelijk zijn. De beheersverordening kent daarbij mogelijkheden voor kleine, “zogenaamde binnenplanse”, afwijkingen. De ruimte voor de uitbreiding van bijvoorbeeld bedrijven en woningen is gelijk aan het bestemmingsplan.

Planologische ontwikkelingen die gedurende de planperiode van het bestemmingsplan hebben plaatsgevonden zijn in de verordening verwerkt. Wijzigingsbevoegdheden zijn echter niet meer in de verordening opgenomen.

Voor een beheersverordening behoeft geen voorbereidingsprocedure te worden doorlopen. Dit houdt in dat er geen ontwerp van de verordening terinzage is gelegd. De verordening is rechtstreeks door de gemeenteraad vastgesteld.

Terinzage

De beheersverordening ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van 6 april 2017 t/m 17 mei 2017.  De verordening is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website via:  www.weststellingwerf.nl

Tegen de beheersverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.