HOME  |  Organisatie  |  Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten.

Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

De Wob kent twee vormen van openbaarheid: de actieve en de passieve openbaarheid. Actieve openbaarheid houdt in dat een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verstrekt. Zo dient een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid, zodra dat in belang is van een goede en democratische bestuursvoering. De informatie op deze website is een goed voorbeeld van actieve informatieverschaffing.

Bij passieve informatieverschaffing verstrekt een bestuursorgaan informatie op verzoek. Uitgangspunt van de Wob is dat iedereen een verzoek kan indienen voor informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan. Een dergelijk verzoek dient te worden ingewilligd, tenzij sprake is van (één van) de uitzonderingsgronden of beperkingen zoals bepaald in de artikelen 10 en 11 van de Wob.