Planschade ontstaat als een woning of een stuk grond minder waard wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen planschade veroorzaken. Bijvoorbeeld als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan waardevermindering betekenen voor de omliggende huizen.

Je kunt schadevergoeding voor planschade aanvragen bij de gemeente, wanneer:

 1. je de schade niet kon voorzien toen je de woning of de grond kocht;
 2. de schade niet al op andere wijze is vergoed, bijvoorbeeld door een verzekering.

Wat is planschade?

Planschade kan bestaan uit verlies van inkomen of vermindering van de waarde van een onroerende zaak:

 • Er is sprake van inkomstenverlies als jouw onderneming minder inkomsten heeft door het plan.
 • Er is sprake van vermindering van de waarde van een onroerende zaak als jouw huis, grond of pand minder waard wordt.

Tegemoetkoming voor de schade

Niet alle planschade wordt vergoed. Er geldt bij waardevermindering en verlies aan inkomen een eigen risico van 2% tot 5% van de waarde. Dat betekent  dat minimaal 2% van de waardevermindering niet wordt vergoed, maar voor jouw eigen rekening is.

Wat moet ik doen? 

Je kunt schadevergoeding aanvragen binnen vijf jaar na het moment dat de oorzaak van de schade vast staat. Geef in jouw aanvraag voor schadevergoeding in ieder geval het volgende aan:

 • Door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan).
 • Een omschrijving van de planschade.
 • Een uitleg en berekening van het bedraag aan schadevergoeding dat je vraagt. Een taxateur kan je daarbij helpen.
 • Gaat het om schade aan een onroerende zaak, vermeld dan de adresgegevens van de locatie waar het om gaat (eventueel met kadastraal nummer).
 • Jouw IBAN rekeningnummer.

Je betaalt een drempelbedrag van € 300 voor het in behandeling nemen van je verzoek. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je dit bedrag terug.

Hoe lang duurt het?

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun jt bezwaar en eventueel beroep aantekenen. Dan kan de procedure in het uiterste geval vijf jaar duren.

Bij welke ruimtelijke plannen kan planschade ontstaan?

In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

 • Een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een bepaling uit een beheersverordening;
 • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd;
 • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd;
 • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging.