Organisaties moeten aan de volgende definitie voldoen.

  1.  een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  2. die statutair is gevestigd in de gemeente Weststellingwerf;
  3. en in 2019 en 2020 meerdere activiteiten met een maatschappelijk karakter heeft georganiseerd.

Wanneer kom je voor subsidie in aanmerking:

Als aantoonbaar door de coronamaatregelen een negatief jaarresultaat is ontstaan. Het negatieve jaarresultaat wordt voor 75% gesubsidieerd met een maximum van € 25.000. Indien zelf over ruim voldoende financiële middelen beschikt wordt er geen subsidie verstrekt.

Documenten die aangeleverd moeten worden:

  • Beschrijving van de verrichtte activiteiten in 2019 en 2020 waaruit het maatschappelijk belang blijkt, indien culturele instelling n.v.t.;
  • Jaarrekening 2019, 2020 en 2021(indien niet aanwezig, financieel overzicht van 2019, 2020 en 2021);
  • Begroting 2021;
  • Overzicht van de reserves 2021;
  • Inhoudelijke motivering waarin toegelicht wordt waarom aanvulling noodzakelijk is;
  • Overzicht van de getroffen maatregelen/inspanningen om de financiële schade te beperken, waaronder het gebruik van andere (Rijks/provinciale) compensatieregelingen en het resultaat daarvan.