Een bestemmingsplan bepaalt hoe de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt en bebouwd. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Verder bevat het regels die aangeven hoe groot gebouwen mogen zijn, zoals jouw eigen woning en de daarbij horende bijgebouwen. Een bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en overheden. Iedereen moet zich dus aan het bestemmingsplan houden, tenzij er door de gemeente toestemming is gegeven om ervan af te wijken.

In het plangebied van een bestemmingsplan komen meestal meerdere bestemmingen voor. De ligging van de bestemmingen is weergeven op de verbeelding. Veelvoorkomende bestemmingen zijn “wonen”, “agrarisch” en “bedrijf”. Elke bestemming heeft eigen regels. Ook zijn er algemene regels, die in het hele plangebied gelden. De regels schrijven voor wat “toegestaan” is qua gebruik en bouw. Wat voor een locatie niet benoemd staat, is meestal niet toegestaan. Het bestemmingsplan heeft een toelichting waarin het plan wordt uitgelegd en nader onderbouwd.

Procedure

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, maar iedereen kan er over meedenken door tijdens de procedure een inspraakreactie of zienswijze in te dienen. Bestemmingsplanprocedures worden aangekondigd via onze website en de kranten Stellingwerf, de Griffioen en de Staatscourant. Je kunt ook op de hoogte blijven via www.overheid.nl. Op die website kun je zich bovendien aanmelden voor een e-mailservice, zodat je een e-mail ontvangt als in jouw buurt een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht of wordt vastgesteld. Een bestemmingsplan wordt op initiatief van de gemeente meestal opgesteld voor een heel dorp of voor het buitengebied. Het komt ook voor dat een bestemmingsplan voor een kleiner gebied of zelfs voor één perceel wordt opgesteld. Met zo’n bestemmingsplan (ook wel: partiële herziening) wordt een voornemen van een particulier of bedrijf mogelijk gemaakt dat niet kon voldoen aan het oorspronkelijke bestemmingsplan, maar wat wel past binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente, de provincie en het rijk.