Vandaag heeft het college van B&W de jaarstukken over 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Vanwege de coronacrisis verliep ook 2021 anders dan verwacht. Mede omdat niet alle beleidsvoornemens konden worden uitgevoerd, bleef er geld over. De gemeente Weststellingwerf sluit 2021 af met positief saldo van € 5 miljoen. Het college stelt voor om € 1,8 miljoen door te schuiven naar 2022 om een aantal werkzaamheden alsnog uit te voeren. De rest gaat naar de algemene reserve waardoor de financiële positie van de gemeente wordt versterkt.

Financieel gezond in onzekere tijden

Mede door de vele beperkingen tijdens de coronacrisis en de gevolgen daarvan, heeft  Weststellingwerf in 2021 € 5 miljoen overgehouden. Het college stelt de raad voor om dit bedrag te storten in de Algemene Reserve. Wethouder Hoen: “Het is mooi dat we 2021 met een positief saldo afsluiten. Maar er komen nog grote uitdagingen op ons als gemeente af. Dit geld kan de gemeente helpen om met onzekerheden om te gaan, zoals de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, de stevige inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt.”

Inhaalslag

Het college wil € 1,8 miljoen doorschuiven van 2021 naar 2022 om de werkzaamheden, die door corona zijn vertraagd, alsnog uit te voeren. Hiervan is € 1,3 miljoen beschikbaar voor coronacompensatie van maatschappelijke organisaties. Daarnaast is onder meer nog geld beschikbaar voor het gaan werken met de Omgevingswet, de inrichting van de openbare ruimte Sportlaan Wolvega en het project Bestemming Wolvega in het kader van de Regiodeal Zuidoost 2020-2024.

Woonlasten

In 2021 zijn de totale woonlasten voor huishoudens gestegen. Dit komt met name door de afvalstoffenheffing. De landelijke verhoging van de verbrandingsbelasting, prijsinflatie en het stijgen van de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval zijn hierin doorberekend.  

Toch liggen in 2021 de totale gemeentelijke woonlasten van € 749 in Weststellingwerf ruim onder het landelijk gemiddelde van € 811. In vergelijking met de 17 andere Friese gemeenten staat Weststellingwerf op plek 6 als het gaat om de laagste woonlasten.

Het resultaat van Samen en Doen

Aan het eind van deze bestuursperiode heeft het college van B&W de end-term review ‘Weststellingwerf, het resultaat van Samen en Doen!’ opgesteld. Belangrijke resultaten van het afgelopen jaar zijn:

  • Aanpak van ondermijnende activiteiten
  • Vaststelling ontwerp herinrichting Steenwijkerweg De Blesse
  • Uitvoeringsprogramma centrumvisie Wolvega
  • De koloniën van Weldadigheid zijn Unesco Werelderfgoed geworden
  • Start Lindewijk II
  • Besluitvorming over project Driewegsluis
  • Ontwikkelen Monitor Sociaal domein

De kracht van samen en doen werd ook duidelijk in hoe Weststellingwerf door de coronacrisis is gekomen. De gemeente dacht met betrokken inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners mee over de uitvoering van de maatregelen van de Rijksoverheid. Ook nam Weststellingwerf maatregelen om de schadelijke gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zo informeerden we ondernemers over de landelijke steunmaatregelen, stelden we een noodfonds en subsidieregeling coronacompensatie voor maatschappelijke organisaties open, regelden we vervoer naar de vaccinatielocatie voor niet-zelfredzame inwoners, ondersteunden we sportclubs en -verenigingen bij de controle op coronatoegangsbewijzen, enzovoort.

De jaarstukken 2021 zijn te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van dinsdag 7 juni 2022.