In de Friese veenweidegebieden, waaronder een deel van Weststellingwerf, hebben we te maken met bodemdaling en daardoor uitstoot van CO2. Er is een ontwerp-Veenweideprogramma opgesteld door Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Dit programma bevat een gezamenlijke aanpak om de negatieve effecten van de bodemdaling tegen te gaan en de CO2 uitstoot te verminderen. Daarnaast biedt het programma een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en een waterrobuust en klimaatbestendig gebied.

Zienswijze door veenweidegemeenten

Van woensdag 4 november t/m woensdag 30 december ligt het ontwerp-Veenweideprogramma ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden reageren op het programma door een zienswijze in te dienen. De veenweidegemeenten hebben gezamenlijk een zienswijze op de inhoud van het programma en de wijze van samenwerken ingediend. De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft nog een aantal opmerkingen geplaatst die specifiek de belangen van Weststellingwerf raken. Dat heeft te maken met situatie in de Groote Veenpolder. Het gaat dan om de economische vitaliteit van de landbouwsector. Daarnaast wordt de funderingsproblematiek nog extra benadrukt in de zienswijze.

Vaststellen Veenweideprogramma

De zienswijze is opgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Fryslân en het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. Zij geven een reactie op alle ingediende zienswijzen. Vervolgens beslissen Provinciale Staten en Algemeen Bestuur over de definitieve vaststelling. Deze staat gepland in mei 2021. Of de gemeenteraden van de veenweidegemeenten het veenweideprogramma vaststellen, hangt af van de inhoudelijke reactie op de zienswijze.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp-Veenweideprogramma op de website van Veenweide Fryslân.(externe link)