Bodemvervuiling verwijderen

Heb je grond in bezit of wil je grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat je weet of de grond vervuild is. Je moet dit weten als je grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als je gaat verbouwen. Laat dan een bodemonderzoek doen. Blijkt dat de grond vervuild is, dan moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

De gemeente beoordeelt of bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag worden gebouwd. Als er sprake is van een ernstig geval van verontreinigde grond moeten er saneringsmaatregelingen worden getroffen. Dit betekent dat de vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd. De kosten hiervoor zijn in de regel voor de eigenaar van de grond. Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0561.

Hoe werkt het?

  • Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen bodemintermediairs mogen vervuilde bodem saneren. Dit zijn erkende bedrijven of instellingen die bodemsaneringen en bodemonderzoeken doen.
  • Bedrijven of huiseigenaren die de bodem vervuilen moeten de sanering ook zelf betalen. Weet je niet wie de bodem vervuild heeft, dan moet de eigenaar van de grond de sanering betalen.

Wat moet ik doen?

Je moet het bodemonderzoek laten uitvoeren door bodemintermediairs die voldoen aan de kwaliteitseisen (KWALIBO). De gemeente kan onderzoeken weigeren die niet voldoen aan de regels. Blijkt dat er sprake is van een vorm van bodemverontreiniging die volgens de wet niet mag blijven bestaan, dan moet je de bodem laten saneren.

Bodemonderzoek

Nadat de uitslag van het bodemonderzoek bekend is, kunnen de volgende situaties ontstaan:

  • Is de bodem niet verontreinigd, dan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.
  • Is de bodem niet ernstig verontreinigd (onder de interventiewaarde), dan verleent de gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning. Je moet misschien wel saneren, maar je hoeft geen saneringsplan te overleggen.
  • Is de bodem ernstig verontreinigd (boven de interventiewaarde), dan verleent de gemeente misschien geen omgevingsvergunning. Je moet dan eerst een goedgekeurd saneringsplan overleggen en de grond moet worden gesaneerd voordat je met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft.
  • Verontreinigde grond wordt toegestaan op grond van het zogenaamde 'gebiedsspecifieke kader'. Dit kan alleen als de gemeente specifiek beleid heeft voor het gebied waarin de verontreinigde bodem ligt. De gemeente staat dan een bepaalde mate van vervuiling toe in overeenstemming met het gebruik van de grond. Voor bedrijfsterreinen is dit bijvoorbeeld anders dan voor een woonomgeving, recreatieterrein of agrarisch gebied. Het is dan zelfs mogelijk vergelijkbaar vervuilde grond uit het gebied te verplaatsen naar het betreffend terrein en daar te gebruiken.

Wat moet ik meenemen?

  • De resultaten van het bodemonderzoek;
  • een saneringsplan (bij vervuilde grond).