Bij de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Weststellingwerf uw gegevens. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd, zijn algemene regels vastgelegd waar de gemeente zich aan moet houden bij het verwerken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

De AVG geldt voor de verwerking van alle persoonsgegevens, maar er zijn uitzonderingen. De verwerking van persoonsgegevens ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten door bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) valt namelijk onder de werking van de Wet politiegegevens (Wpg). Voorbeelden hiervan zijn verwerkingen die worden gedaan door de leerplichtambtenaar, de gemeentelijke handhaving en de sociaal rechercheur. Deze privacyverklaring ziet ook toe op de verwerkingen die worden uitgevoerd onder de Wpg.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Bekijk dan ons privacybeleid.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Inwoners

Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken, bijvoorbeeld als u een uitkering aanvraagt of hulp vraagt bij het oplossen van schulden. Wij hebben dan informatie nodig over wie u bent, maar ook financiële gegevens, zodat wij u de juiste hulp kunnen bieden. Soms is het nodig de door u verstrekte informatie te controleren. Wij kunnen daarvoor gebruik maken van digitaal onderzoek.

Zakelijke relaties

We gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om onderling te corresponderen. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Ter communicatie, bijvoorbeeld over een samenwerking;
 • Het voldoen aan een wettelijk plicht of om invulling te geven aan onze gemeentelijke taken.

Medewerkers en sollicitanten

Wij verwerken gegevens over u uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft gegeven. Dat betekent dat wij de gegevens gebruiken voor de sollicitatieprocedure en/of voor het aangaan en het uitvoeren van een dienstverband.

Wet Politiegegevens (Wpg)

De gemeente Weststellingwerf verwerkt persoonsgegevens op basis van de Wpg voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het opmaken van een proces-verbaal als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of het opsporen van daders van strafbare feiten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De gemeente werkt met persoonsgegevens van burgers en medewerkers en met gegevens van organisaties waar wij mee samenwerken. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of producten, zoals het aanvragen van een vergunning, een subsidie of een uitkering.

Dit zijn meestal algemene persoonsgegevens zoals;

 • Naam en adres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Email adres of telefoonnummer.

Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid, of een wettelijk identificatienummer, zoals het Burgerservicenummer (BSN).

Wij houden een register van verwerkingen bij waarin u onder meer kunt zien welke persoonsgegevens wij vastleggen, met welk doel en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Solliciteert u op een vacature?

Dan verwerken wij naast uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer ook gegevens over geslacht, opleidingen, beschikbaarheid, cv en uw motivatie.

Wet Politiegegevens(Wpg):

De gemeente Weststellingwerf heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst in het kader van toezicht en handhaving van de (sociale) veiligheid. De boa houdt toezicht op de openbare orde en op het naleven van de wet. Gebeurt dat niet, dan treedt de boa handhavend op. De boa verwerkt in dat geval persoonsgegevens.

Als de boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt de boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak? Dan doet hij dat op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). Zowel de AVG, als de Wpg stellen eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Als de gemeente Weststellingwerf aangifte doet bij de politie verzamelen wij (indien mogelijk) uw contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, en de tijd, locatie en het soort strafbare feit dat u heeft gepleegd.

Wij kunnen camerabeelden gebruiken bij het signaleren van overtreders, het opsporen van daders van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of (onder bepaalde voorwaarden) te verwijderen. Alleen u kunt verzoeken uw gegevens in te zien, tenzij u iemand anders hiervoor heeft gemachtigd. Bijvoorbeeld een familielid, een curator/mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger. Het moet dan wel duidelijk zijn dat deze persoon in uw belang handelt. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

Voor een inzageverzoek moeten wij zeker weten wie u bent of namens wie een gemachtigde het verzoek indient. U moet zich daarom legitimeren.

Een inzageverzoek kunt u als volgt indienen:

 • Digitaal. U kunt een verzoek indienen via onze website met uw DigiD. Doordat u inlogt met uw DigiD weten wij dat u het bent.
 • Schriftelijk. U kunt een schriftelijk verzoek indienen. Het verzoek geeft u persoonlijk af aan de medewerker van de receptie op het gemeentehuis te Wolvega. Hierbij moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Zet op de envelop duidelijk dat het verzoek bestemd is voor de Privacy Officer (PO).

Gegevens BRP

Voor het opvragen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) moet u een apart verzoek indienen. Voor meer informatie over dit verzoek gaat u naar: Opvragen persoonsgegevens.

Voor het aanpassen van onjuiste persoonsgegevens in de BRP of voor het verwijderen van privacygevoelige persoonsgegevens uit de BRP moet u eveneens een apart verzoek indienen. Voor meer informatie over deze verzoeken gaat u naar: Aanpassen onjuiste persoonsgegevens of Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

Rechten vanuit Wet Politiegegevens(Wpg)

Uw rechten onder de Wpg zijn anders dan de rechten die u heeft op grond van de AVG. Op grond van de Wpg heeft u de volgende rechten:

U heeft het recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens over u. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of (onder bepaalde voorwaarden) te verwijderen. Alleen u heeft het recht om persoonsgegevens over u in te zien, te verbeteren of (onder bepaalde voorwaarden) te verwijderen, tenzij u hiervoor een advocaat heeft gemachtigd. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de advocaat in uw belang handelt. U doet dit door de advocaat schriftelijk te machtigen.

Voor een inzageverzoek moeten wij zeker weten wie u bent of namens wie een gemachtigde het verzoek indient. U moet zich daarom legitimeren.

Een inzageverzoek kunt u als volgt indienen:

 • Digitaal. U kunt een verzoek indienen via onze website met uw DigiD. Doordat u inlogt met uw DigiD weten wij dat u het bent.
 • Schriftelijk. U kunt een schriftelijk verzoek indienen. Het verzoek geeft u persoonlijk af aan de medewerker van de receptie op het gemeentehuis te Wolvega. Hierbij moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Zet op de envelop duidelijk dat het verzoek bestemd is voor de Privacy Officer (PO).

Wij kunnen uw verzoek niet altijd goedkeuren.

Redenen om uw verzoek af te wijzen zijn:

 • Uw verzoek belemmert gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • Uw verzoek heeft nadelige gevolgen voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • Uw verzoek is in strijd met of vormt een bedreiging voor de openbare veiligheid;
 • Uw verzoek schendt de rechten en vrijheden van derden;
 • Uw verzoek vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid;
 • Uw verzoek is in strijd met de wettelijke bewaarplicht van de gemeente;
 • Uw verzoek is kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek.

Cookies

Onze website (www.weststellingwerf.nl) gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en makkelijk te gebruiken is. De cookies onthouden uw surfgedrag. Hierdoor vindt u sneller voor u interessante informatie. 

De gemeente gebruikt de cookies voor twee analyseprogramma’s: SIManalytics en Siteimprove. Wij verzamelen de gegevens uitsluitend anoniem en delen deze niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het aanvragen van een product of dienst, als u een melding of klacht indient of als u bij ons solliciteert. De door ons verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om de website nog beter in te richten.

Readspeaker

We gebruiken cookies om de voorleesfunctie te laten functioneren. Zo houden we onze website toegankelijk voor iedereen.

Overige cookies

Onze website maakt gebruik van content van derde partijen. Bijvoorbeeld in de vorm van video’s, afbeeldingen en kaarten die we op de website tonen.

Ook maken wij gebruik van links naar andere websites die mogelijk cookies gebruiken.

Minderjarigen

De gemeente verzamelt niet bewust gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Helaas kan onze website niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders dan ook het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden. Op die manier kunt u voorkomen dat gegevens over uw kind worden verzameld zonder uw toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies via de instellingen van uw internetbrowser. U kunt hier ook alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen.

OWO-Samenwerking

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben de krachten gebundeld en vastgelegd in de bestuursovereenkomst OWO 2015. De OWO-samenwerking bestaat uit drie samenwerkende gemeenten die naast de eigen afdelingen drie gezamenlijke afdelingen hebben. De samenwerking is gericht op een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënt werkende ambtelijke organisatie, betere kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een stevige positie in de regio.

De gemeenten hechten grote waarde aan uw privacy. De partijen hebben daarom hun gezamenlijke verantwoordelijkheden goed vastgelegd in een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Heeft u vragen of een klacht?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@weststellingwerf.nl.

Vindt u dat wij uw persoonsgegevens niet juist gebruiken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. U kunt dit schriftelijk doen of via het klachtenformulier op de website. 

Komen wij er met u niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving. 

Ook heeft u het recht om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen tegen het verwerken van uw gegevens. U kunt dit alleen schriftelijk doen. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar de pagina: bezwaar maken.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Weststellingwerf te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Wij hebben deze privacyverklaring op 23 augustus 2023 voor het laatst gewijzigd.